Valtuutetun tehtävät 

Valtuutetun on tunnollisesti pidettävä huolta valtuuttajan oikeuksista ja edistettävä hänen parastaan. Ennen kuin valtuutettu tekee päätöksen tehtäviinsä kuuluvassa asiassa, hänen on tiedusteltava valtuuttajan mielipidettä, jos asiaa on tämän kannalta pidettävä tärkeänä ja kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa hankaluutta. Kuuleminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos valtuuttaja ei kykene ymmärtämään asian merkitystä.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Millaisia asioita valtuutettu hoitaa?

Hoidettavat asiat ovat yleensä hyvin tavanomaisia ja arkipäiväisiä, kuten laskujen maksamista ja omaisuudesta huolehtimista. Valtuutetun hoidettavaksi voi tulla merkittäviäkin toimenpiteitä, kuten kiinteän omaisuuden, asunto-osakkeiden tai kulkuneuvojen myyntiä. Mikäli valtuuttajalla on yritystoimintaa, valtuutettu voi tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin yritystoiminnan järjestelemiseksi. Esimerkkejä on helppo löytää ja luetella. 

Toimiohjeet

Edunvalvontavaltakirjassa valtuutettu saa oikeuden edustaa valtuuttajaa tämän asioiden hoitamisessa. Tämän lisäksi voi olla tarpeellista antaa valtuutetulle tarkempia ohjeita siitä, miten hän näitä valtuuksiaan käyttää. Tällaiset toimiohjeet ovat yksilöllisiä ja ne sitovat valtuutettua. Ohjeet kannattaa tehdä kirjallisesti. Edunvalvontavaltakirjaa laatiessa kannattaa miettiä, onko olemassa sellaisia itselle tärkeitä asioita, joiden hoitamisesta haluaa antaa valtuutetulle tarkempia ohjeita. Tällaiset ohjeet voivat liittyä omaisuuden myyntiin, sen säilyttämiseen tai varojen käyttämiseen.

Raportointi holhousviranomaiselle ja valtuutetun toiminnan valvonta

Edunvalvontavaltakirjassa valtuuttaja voi itse antaa tarkempia määräyksiä sitä, miten valtuutetun toimintaa valvotaan. Sen lisäksi valtuutetulla on velvollisuuksia raportoida toiminnastaan viranomaisille.

Keskeisimpiä raportointivelvollisuuksia on omaisuusluettelon ja vuositilin laatiminen.

  • Omaisuusluettelo. Valtuutetun on kolmen kuukauden kuluessa valtuutuksen vahvistamisesta annettava Digi- ja väestötietovirastolle omaisuusluettelo niistä valtuuttajan varoista ja veloista, joita valtuutus oikeuttaa hänet hoitamaan.
  • Vuositili, jos edunvalvontavaltakirjassa on erikseen mainittu tilivelvollisuus. Jos edunvalvontavaltuutus koskee valtuuttajan edustamista tämän taloudellisissa asioissa, valtuutettu on velvollinen pitämään kirjaa valtuuttajan varoista ja veloista sekä tilikauden tapahtumista. Valtuutetun ei kuitenkaan tarvitse tehdä asioiden hoidosta erillistä vuositiliä viranomaiselle, jollei valtuuttaja ole tätä valtakirjassa edellyttänyt.
  • Lisätietoja tilintekovelvollisuudesta sekä  valtuutetun toiminnan valvonnasta

Valtuutuksen päättyessä

Edunvalvontavaltuutettu ei koskaan anna päätöstiliä holhousviranomaiselle. Päätöstili annetaan valtuuttajalle valtuutuksen päätyttyä tai muulle omaisuuteen oikeutetulle.

Palkkio ja kulut

Valtuuttaja voi antaa valtuutetun palkkiota ja kulujen korvaamista koskevia määräyksiä valtakirjassa tai toimiohjeissa. Valtuuttaja ja valtuutettu voivat myös sopia niistä keskenään. Jollei niistä ole määrätty tai sovittu, valtuutetulla on oikeus saada valtuuttajan varoista korvaus tehtävän hoitamisesta aiheutuneista tarpeellisista kuluistaan sekä kohtuullinen palkkio, jonka määrään vaikuttavat tehtävän laatu ja laajuus. Oikeusministeriön antamaa ohjetta holhoustoimilain mukaisesta edunvalvojan palkkiosta ei voi suoraan soveltaa edunvalvontavaltuutetun tehtävään ja hänen perimään palkkioon.

Holhousviranomainen ei voi antaa valtuutetulle tarkempaa eikä tapauskohtaista ohjeistusta palkkion suuruudesta. Palkkion suuruus voi tulla viranomaisen arvioitavaksi esimerkiksi tilintarkastuksen tai valtuutetun toiminnasta viranomaiselle tehdyn ilmoituksen yhteydessä. 

Valtuutetun salassapitovelvollisuus

Valtuutettu ei ilman valtuuttajan suostumusta saa lähtökohtaisesti ilmaista tehtävänsä perusteella tietoon saamaansa asiaa, joka on pidettävä salassa valtuuttajan taloudellisen edun tai yksityisyyden suojaamiseksi.

Muistilista

  • Tarkista ja lue läpi päätös valtuutuksen vahvistamisesta ja edunvalvontavaltakirja sekä mahdolliset toimiohjeet.
  • Tarkista, onko päätöksessä tai edunvalvontavaltuutuksessa määrätty vuositilivelvollisuutta tai muuta valvontajärjestelyä. Lisätietoja valtuutetun toiminnan valvonnasta lisätietoja

Usein kysyttyä valtuutetun tehtävistä

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo.

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet