Vem kan vara intressebevakare?

Vårdnadshavarna är en minderårigs intressebevakare

En minderårigs vårdnadshavare är i regel hans eller hennes intressebevakare. Eftersom vårdnadshavare är intressebevakare för minderåriga direkt med stöd av lagen, görs ingen separat prövning av deras lämplighet. En minderårigs vårdnadshavare kan emellertid befrias från sin uppgift som intressebevakare, om han eller hon visar sig vara oförmögen eller olämplig att sköta uppgiften eller om det finns något annat särskilt skäl till det. Ett särskilt skäl som avses i lagen kan exempelvis vara missbruk vid hanteringen av den minderåriges egendom och ekonomiska angelägenheter. Om vårdnadshavaren själv är minderårig när barnet fötts, blir vårdnadshavaren barnets intressebevakare när han eller hon fyller 18 år.

Privatpersoner kan vara intressebevakare för personer som fyllt 18 år

En myndig person som gett sitt samtycke till uppdraget kan förordnas till intressebevakare för en person som fyllt 18 år. Den som förordnas till intressebevakare ska vara lämplig för uppdraget enligt lagen. Lämpligheten prövas alltid från fall till fall. Vid prövningen beaktas den föreslagna intressebevakarens skicklighet och erfarenhet samt uppdragets art och omfattning. Således bör en person som är skicklig och erfaren när det gäller ekonomiska angelägenheter förordnas att sköta krävande och omfattande ekonomiska angelägenheter.

Vid prövningen av lämpligheten framhävs, beroende på intressebevakarens uppdrag, ofta också den föreslagna intressebevakarens förmåga och möjligheter till förtrolig växelverkan med huvudmannen. Som den mest lämpliga intressebevakaren väljs därför ofta någon av huvudmannens närstående. Vid prövningen av intressebevakarens lämplighet ska man även i en sådan situation säkerställa att den föreslagna personen trots sina egna och sina närståendes intressen och trots eventuell påtryckning kan sköta huvudmannens angelägenheter i enlighet med huvudmannens intresse. Ett oberoende och opartiskt utförande av intressebevakarens uppdrag kan ibland förutsätta att en utomstående allmän intressebevakare förordnas till intressebevakare.

Som en för intressebevakningsuppdraget olämplig person kan man återigen betrakta en person som till exempel gjort sig skyldig till förskingring eller missbruk av förtroendeställning eller liknande brott som gör att man kan anse det uppenbart att personen inte kan sköta andras ekonomiska angelägenheter på tillbörligt sätt. En persons svårigheter att sköta sina egna ekonomiska angelägenheter kan också vara ett tecken på att personen inte nödvändigtvis lämpar sig för hanteringen av en annan persons ekonomiska angelägenheter. Vid utredningen av behovet av intressebevakning kan myndigheten till exempel kontrollera uppgifter om den föreslagna intressebevakaren i utsöknings-, kreditupplysnings- och brottsregistret.

Allmänna intressebevakare

En allmän intressebevakare kan alltid förordnas till intressebevakare. Den allmänna intressebevakningen är en tjänst som tillhandahålls av staten. Vanligtvis är den allmänna intressebevakaren en statlig tjänsteman som arbetar vid en intressebevakningsbyrå. I vissa regioner kan också en allmän intressebevakare som är anställd hos en tjänsteleverantör vara allmän intressebevakare.

En allmän intressebevakare kan förordnas i situationer där den som behöver intressebevakning inte kan föreslå någon lämplig/villig närstående eller där en oberoende och opartisk hantering av de ekonomiska angelägenheterna förutsätter att en utomstående intressebevakare förordnas.

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post