Ledningsgruppen för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen VAHTI

VAHTI är ett samarbets-, berednings- och samordningsorgan på bred bas för organisationer som svarar för utvecklingen och styrningen av den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har ansvaret för VAHTI-verksamheten.

VAHTI främjar den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen och koordinerar samarbetet mellan organisationer som svarar för serviceproduktionen. VAHTI avlägger regelbundna rapporter till grupper som finansministeriet har tillsatt samt till andra viktiga intressentgrupper, såsom Säkerhetskommittén. VAHTI behandlar informationshanteringsnämndens rekommendationer.

VAHTIs huvudmål

 • Trygga den offentliga förvaltningens verksamhet och ICT-tjänster.
 • Göra det möjligt att ta i bruk ny teknik på ett säkert sätt.
 • Upprätthålla medborgarnas och intressentgruppernas förtroende för den offentliga förvaltningen.
 • Utveckla samarbetet nationellt och internationellt, även med näringslivets aktörer.

Vad gör VAHTI?

 • VAHTI främjar den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen och koordinerar samarbetet mellan organisationer som svarar för serviceproduktionen.
 • VAHTI främjar och deltar i verkställandet av finansministeriets principbeslut, utvecklingsprogram och projekt med anknytning till den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen.
 • VAHTI främjar utvecklingen av kompetensen, kulturen och personalens inställning med anknytning till den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen.
 • VAHTI sammanställer en helhetsbild av och rapporter om den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen.
 • VAHTI avlägger regelbundna rapporter till grupper som finansministeriet har tillsatt samt till andra viktiga intressentgrupper, såsom Säkerhetskommittén.
 • VAHTI behandlar informationshanteringsnämndens rekommendationer.

Finansministeriet har ansvaret för styrningen av den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen och har tillsatt en strategisk ledningsgrupp för ändamålet.

VAHTI-god praxis stödmaterial

Material att ladda ner

VAHTI-verksamheten består av följande grupper:

 • VAHTI-ledningsgruppen: ordförande Janne Viskari (MDB), vice ordförande Timo Salovaara (MDB)
 • Sekretariatet (tillsätts i början av 2020)
 • Expertnätverken: personal- och organisationsnätverk (verksamheten inleds i januari 2020)