Tillstånd för uthyrning eller placering av huvudmannens egendom

Du behöver tillstånd om du hyr ut en fastighet som din huvudman äger eller överlåter en arrende- eller annan nyttjanderätt som huvudmannen har till någon annan genom ett tidsbundet avtal för en längre tid än fem år eller för en längre tid än ett år från det att huvudmannen blivit myndig. Till exempel ett arrendeavtal för åkermark kräver tillstånd.

Du behöver också tillstånd om du hyr ut en lägenhet som din huvudman äger med ett tidsbundet avtal för en längre tid än fem år eller för en längre tid än ett år från det att huvudmannen blivit myndig. Detta gäller även bostadsrättsbostäder.

Du behöver inte söka tillstånd för hyresavtal som gäller tills vidare, om inte uppsägningstiden är så lång att avtalet kan jämföras med ett tidsbundet avtal på mer än fem år.

Du behöver inte tillstånd för att placera din huvudmans egendom i de vanligaste placeringsobjekten. Sådana placeringsobjekt är till exempel börsaktier eller placeringsfondandelar (UCITS) i Finland eller EES-området. Om det är fråga om en specialplaceringsfond (non-UCITS), behöver du tillstånd för anskaffningen av placeringsobjekten.

Innan du fattar beslut i ärenden som hör till uppdraget ska du ta reda på huvudmannens åsikt, om saken kan anses vara viktig för huvudmannen och hörandet kan ske utan betydande svårigheter. Det är dock inte nödvändigt att höra huvudmannen om denne inte kan förstå sakens betydelse.

Gör så här

 • Fyll i ansökan om lämna in den och bilagorna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 

Fyll i ansökan

 • Behandlingen av din ansökan går snabbare om du genast lämnar in alla nödvändiga bilagor i samband med ansökan. Vid behov ber vi dig komplettera ansökan.

 • Begäran om komplettering skickas elektroniskt via tjänsten Suomi.fi-meddelanden eller per e-post, med brev per post eller per telefon.

Nödvändiga handlingar

Bilagor som behövs för tillstånd för uthyrning av fast egendom eller en lägenhet

 • Arrendeavtal eller utkast till det
 • Vid vidareuthyrning av arrenderätt eller annan motsvarande rätt, det ursprungliga arrendeavtalet eller motsvarande (uthyrning av fastighet)
 • Disponentintyg (uthyrning av lägenhet)
 • Expertbedömning eller annan tillförlitlig utredning om hyrans tillräcklighet
 • Om överlåtaren är ett dödsbo som huvudmannen är delägare i, kopia av bouppteckningsinstrumentet och kopia av eventuellt testamente jämte delgivnings- och lagakraftsbevis samt kopia av eventuellt äktenskapsförord
 • Om huvudmannen är en minderårig person som fyllt 15 år eller en myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, fogas till ansökan personens skriftliga åsikt om åtgärden.

Bilagor som behövs för tillstånd för placering av huvudmannens egendom i aktier eller fonder 

 • Aktier, teckningsrättigheter: bolagsordning, senaste bokslut
 • Andelar i andelslag: andelslagets stadgar, senaste bokslut
 • Masskuldebrevslån: lånevillkor
 • Fondandelar: placeringsfondens stadgar
 • Teckningsblankett, av vilken framgår vad och hur mycket man ämnar placera eller som redan har placerats
 • Optioner och terminer: för vart och ett fall tillräcklig utredning om derivatavtalets villkor och optionsutfärdarens ekonomiska situation
 • Om huvudmannen är en minderårig person som fyllt 15 år eller en myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, fogas till ansökan personens skriftliga åsikt om åtgärden.

Minneslista

 • Överväg om den planerade rättshandlingen överensstämmer med din huvudmans intresse.
 • Diskutera ärendet med din huvudman och ta reda på hans eller hennes åsikt, om personen kan förstå sakens betydelse.
 • Kontrollera att du har alla bilagor som behövs. Bilagorna kan vara kopior.
 • Förvissa dig om att du inte är jävig i åtgärden. Om du själv eller en nära släkting är motparten i rättshandlingen, behöver du en ställföreträdande intressebevakare.

 

 

Pris

Priset för ett tillståndsbeslut är 184 euro. 

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden är två månader. Ärenden behandlas i regel i den ordning de inkommer. I enskilda fall kan behandlingstiden vara kortare eller längre beroende på mängden ärenden som behandlas och deras svårighetsgrad. Behandlingstiden blir längre om ansökan inte har alla nödvändiga utredningar.          

      

Vanliga frågor

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post