Utdrag registret över förmynderskapsärenden 

Du har rätt att få veta om någon är under intressebevakning och vem intressebevakaren är.

Från registret över förmynderskapsärenden får du information om huruvida någon är under intressebevakning, vem intressebevakaren är och vilka uppgifter intressebevakaren har. I registret införs också uppgifter om en eventuell begränsning av en persons handlingsbehörighet.

I förmyndarregistret får du också information om gällande intressebevakningsfullmakter och fullmäktigeledamöter som gäller ekonomiska ärenden.

När intressebevakningen har upphört eller fullmaktens giltighetstid har upphört får du den begärda informationen endast om du behöver den för att sköta dina intressen, rättigheter eller skyldigheter.

Registret över förmynderskapsärenden är ett riksomfattande register från vilket uppgifter lämnas ut till olika myndigheter, sammanslutningar och privatpersoner. Uppgifterna lämnas ut som enskilda pappersutskrifter (utdrag ur registret över förmynderskapsärenden). Statliga eller kommunala myndigheter, samfund eller näringsidkare, som fortlöpande behöver uppgifter ur registret för ett godtagbart ändamål, kan få tillgång till dem via teknisk anslutning.

Om du är intressebevakare eller intressebevakningsfullmäktig och behöver ett intyg för att sköta ditt uppdrag utomlands, kan du begära ett intyg över intressebevakarens ställning från ämbetsverket.

Gör så här

Pris

Ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden kostar 22 euro.

Ett intyg över intressebevakarens eller intressebevakningsfullmäktigens ställning för verksamhet utomlands kostar 25 euro.

Länkar till lagar som berör ärendet 

Lagen om förmyndarverksamhet

 

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post