Utdrag registret över förmynderskapsärenden 

Du har rätt att få veta om någon är under intressebevakning och vem intressebevakaren är.

Från registret över förmynderskapsärenden får du information om huruvida någon är under intressebevakning, vem intressebevakaren är och vilka uppgifter intressebevakaren har. I registret införs också uppgifter om en eventuell begränsning av en persons handlingsbehörighet.

I förmyndarregistret får du också information om gällande intressebevakningsfullmakter och fullmäktigeledamöter som gäller ekonomiska ärenden.

När intressebevakningen har upphört eller fullmaktens giltighetstid har upphört får du den begärda informationen endast om du behöver den för att sköta dina intressen, rättigheter eller skyldigheter.

Registret över förmynderskapsärenden är ett riksomfattande register från vilket uppgifter lämnas ut till olika myndigheter, sammanslutningar och privatpersoner. Uppgifterna lämnas ut som enskilda pappersutskrifter (utdrag ur registret över förmynderskapsärenden). Statliga eller kommunala myndigheter, samfund eller näringsidkare, som fortlöpande behöver uppgifter ur registret för ett godtagbart ändamål, kan få tillgång till dem via teknisk anslutning.

Om du är intressebevakare eller intressebevakningsfullmäktig och behöver ett intyg för att sköta ditt uppdrag utomlands, kan du begära ett intyg över intressebevakarens ställning från ämbetsverket.

Gör så här

Du kan be om ett förmyndarregisterutdrag från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata per telefon eller e-post.

Pris

År 2020: ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden kostar 15 euro + faktureringstillägg 7 euro.

År 2021: ett utdrag ur registret över förmynderskapsärenden kostar 22 euro.

Ett intyg över intressebevakarens eller intressebevakningsfullmäktigens ställning för verksamhet utomlands kostar 25 euro faktureringstillägg 7 euro.

Länkar till lagar som berör ärendet 

Lagen om förmyndarverksamhet

 

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera egendomsförteckningarna och års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

Chat-tjänsten

Du kan också fråga om oss via chatten på vår webbsidor. Chatten betjänar mån-fre kl. 9-15. Ange inte känsliga uppgifter, såsom personbeteckning, i chatten.

Chatten hittar du i nedre kanten till höger på denna sida.

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post