Uppgörande av intressebevakningsfullmakt    

En intressebevakningsfullmakt är ett flexiblare sätt att för framtiden ordna skötseln av ens ärenden än traditionell intressebevakning. Med hjälp av en intressebevakningsfullmakt kan en person själv ordna skötseln av sina ärenden, ifall han eller hon i ett senare skede är oförmögen att uträtta sina ärenden till exempel på grund av sjukdom eller försämrat hälsotillstånd.

En intressebevakningsfullmakt kan upprättas av en myndig person som förstår fullmaktens innehåll och betydelse.

Den som befullmäktigas genom en intressebevakningsfullmakt ges behörighet att sköta fullmaktsgivarens ärenden. Dessutom kan det vara nödvändigt att ge fullmäktigen närmare instruktioner för hur denne använder denna fullmakt. Dessa instruktioner är individuella och bindande för fullmäktigen. Det lönar sig att upprätta instruktionerna skriftligt. När man upprättar en intressebevakningsfullmakt bör man reflektera över om det finns ärenden som är så viktiga att man vill ge fullmäktigen närmare instruktioner om hur de ska skötas. Dessa instruktioner kan gälla försäljning eller bevarande av egendom eller hur medel ska användas.

Varför lönar det sig att upprätta en intressebevakningsfullmakt?

Genom att upprätta en intressebevakningsfullmakt kan du själv bestämma hur dina ärenden sköts när du inte längre själv förmår göra det. Med en intressebevakningsfullmakt kan du bestämma vem som sköter dina ärenden, vilka ärenden denne ska sköta och hur. Dessutom kan du i fullmakten fastställa hur fullmäktigens aktivitet ska övervakas.

Gör så här

  • Upprätta intressebevakningsfullmakten i god tid med tanke på framtiden. Anlita vid behov en sakkunnig.
  • Förvara den ursprungliga intressebevakningsfullmakten omsorgsfullt.
  • Se också till att fullmaktsgivaren får tillgång till fullmakten om det blir aktuellt att fastställa den. 
  • Som fullmäktige ska du ansöka om fastställande av fullmakten när fullmaktsgivaren inte längre förmår sköta sina ärenden.

Intressebevakningsfullmaktens innehåll

Fullmakten upprättas skriftligen och enligt föreskrivna formkrav. Fullmakten undertecknas vid samtidig närvaro av två ojäviga vittnen. Intressebevakningsfullmakten ska uppfylla vissa formkrav så att den kan godkännas som intressebevakningsfullmakt – till skillnad från vanliga fullmakter. 

Av intressebevakningsfullmakten ska framgå vem som upprättat fullmakten (fullmaktsgivaren) och personen som befullmäktigas att företräda fullmaktsgivaren i dennes angelägenheter (fullmäktigen). Av intressebevakningsfullmakten ska framgå de ärenden, i vilka fullmäktigen har behörighet att företräda fullmaktsgivaren. Fullmaktsgivaren kan befullmäktiga fullmäktigen att företräda fullmaktsgivaren i ärenden som gäller till exempel fullmaktsgivarens egendom och andra ekonomiska angelägenheter samt i ärenden som gäller fullmaktsgivarens person, såsom hälso- och sjukvård. Fullmakten kan omfatta även mycket detaljerade bestämmelser gällande skötsel av egendom och ärenden, såsom försäljning av fast egendom, gåvor som ges från fullmaktsgivarens medel, fullmäktigens arvoden och kostnadsersättning samt övervakning av dennes verksamhet. Det är bra att fråga av fullmäktigen innan fullmakten ges huruvida han eller hon är redo att anta uppdraget när det blir dags. 
Vid upprättandet av en intressebevakningsfullmakt rekommenderas det att man anlitar en sakkunnig, eftersom fullmakten ska uppfylla vissa formkrav. Detta är dock inte nödvändigt, eftersom handlingen kan upprättas självständigt, såvida man ser till att intressebevakningsfullmakten uppfyller de lagstadgade kraven. Intressebevakningsfullmakten ska upprättas skriftligen och den som upprättar fullmakten ska själv underteckna den. När intressebevakningsfullmakten undertecknas ska två ojäviga vittnen samtidigt närvara. Även dessa ska underteckna fullmakten.

Mer information om att upprätta en fullmakt

Du hittar mer information om att upprätta fullmakter genom att klicka på rubrikerna nedan. 

Förvaring av den ursprungliga intressebevakningsfullmakten

Det är mycket viktigt att den ursprungliga intressebevakningsfullmakten bevaras. Det lönar sig att förvara intressebevakningsfullmakten på en sådan plats där fullmaktstagaren kan komma åt den när det blir dags att fastställa fullmakten. Fullmakten kan ges till fullmäktigen för förvaring.

Den ursprungliga intressebevakningsfullmakten skickas till förmyndarmyndigheten först när den ska fastställas. En intressebevakningsfullmakt kan inte skickas till myndigheten för förvaring.

Intressebevakningsfullmakten kan även förvaras i ett bankfack. I detta fall är det viktigt att se till att fullmäktigen har tillgång till bankfacket.

Det är också viktigt att bevara den ursprungliga intressebevakningsfullmakten för att fullmäktigen behöver den även efter att myndigheten har fastställt intressebevakningsfullmakten.  Fullmäktigen ska på begäran förete fullmakten i original för de instanser hos vilka han eller hon uträttar ärenden åt fullmaktsgivaren.

 

Vanliga frågor om intressebevakningsfullmakt

Annan information om intressebevakningsfullmakter 

Intressebevakningsfullmakt, Minnesförbundets webbplats

Handbok för juridiskt förutseende (pdf, på finska), Suomen muistiasiantuntijat ry

Planera ditt liv själv – ekonomiska ärenden sköts omsorgsfullt (pdf, på finska), Finanssiala

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera årsredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post