Redovisningsskyldighet under intressebevakningen

Myndigheten övervakar din verksamhet när du som intressebevakare sköter ekonomiska angelägenheter för din myndiga huvudmans räkning. Du ska lämna in en redovisning till myndigheten årligen.

Som intressebevakare ska du årligen lämna in en årsredovisning till förmyndarmyndigheten för granskning. Redovisningsperioden är i regel ett kalenderår. Årsredovisningarna lämnas in till förmyndarmyndigheten inom tre månader efter redovisningsperiodens slut. Om redovisningsperioden är 1 januari–31 december lämnas redovisningen in före den 31 mars följande år. Det finns en årsredovisningsblankett för myndiga huvudmän med ifyllningsanvisningar som underlättar upprättandet av redovisningen.

Förmyndarmyndigheten kan av motiverade skäl förlänga redovisningsperioden eller befria en intressebevakare från skyldigheten att lämna in en årsredovisning.

Som intressebevakare ska du föra bok så att du kan upprätta årsredovisningen utifrån bokföringen. Du behöver bifoga verifikat/handlingar som bilagor för att verifiera händelserna under redovisningsperioden. Årsredovisningen och bilagorna lämnas tillbaka till dig för förvaring efter att de granskats. Du är skyldig att bevara de handlingar som uppkommit under tillsynen. Denna skyldighet fortlöper tre år efter att ditt uppdrag upphört. Det är inte heller tillåtet att förstöra handlingarna därefter, utan du ska med tiden överlåta handlingarna till dem som har rätt att få handlingarna. Huvudmannen, huvudmannens dödsbo eller huvudmannens nya intressebevakare har rätt att ta emot handlingarna som du överlåter.

Som intressebevakare får du inte berätta om din huvudmans angelägenheter för andra utan hans eller hennes tillstånd. Intressebevakarens tystnadsplikt gäller även verifikatmaterial.

Intressebevakarens arvode

I egenskap av intressebevakare har du rätt till intressebevakarens arvode. Med hjälp av arvodeskalkylatorn kan du fastställa beloppet för intressebevakarens arvode. Om det uppstår eventuella kostnadsersättningar ska du förete en kalkyl över dessa. Kostnaderna ska vara nödvändiga och gälla utförandet av intressebevakningsuppdraget. Som intressebevakare ska du anmäla intressebevakarens arvode och eventuella kostnadsersättningar till Skatteförvaltningens inkomstregister.

Arvodeskalkylator (2020)

Arvodeskalkylator (2019)

Arvodeskalkylator (2018)

Arvodeskalkylator (2017)

Anvisningar för anmälan av intressebevakarens arvode till inkomstregistret.

Gör så här

 • Läs först anvisningarna omsorgsfullt.

Anvisning för ifyllandet av års- och slutredovisningsblanketten – myndig huvudman

 • Fyll i års-/slutredovisningsblanketten och skicka den tillsammans med verifikatmaterialet före den 31 mars till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Års- och slutredovisning, myndig person

 • Den granskade årsredovisningen och bilagorna skickas tillbaka till dig. Den granskade redovisningen kan innehålla förmyndarmyndighetens anteckningar som du ska ta i beaktande när du sköter din huvudmans ärenden.

Minneslista

 • Förvara nödvändiga bilagor för årsredovisningen, till exempel kontoutdrag, i en form som kan fogas till årsredovisningen. Innan du lämnar in årsredovisningen:
 • Kontrollera att egendomens värde som du tidigare anmält motsvarar det gängse värdet (bostadsaktier, fastigheter, dödsboandelar, depositioner, bankfack, fonder, börs- och andra aktier, placeringsförsäkringar, värdeföremål, fordon).
 • Be fordringsägaren om skuldens saldouppgifter för läget den 31 december (bank, utsökning, inkassobyråer, garantier, skuldebrev, skuldsanering).
 • Skaffa kontoutdrag för hela redovisningsperioden för din huvudmans alla depositioner (bankkonton, placeringar, värdepapper osv.).
 • Om du under redovisningsperioden öppnar ett nytt bankkonto, sök fram avtalen gällande det (ändringar i kontots användarrättigheter, öppnande av konto för dispositionsmedel, kontoarrangemang).
 • Om det skett ändringar i pensioner eller förmåner som du anmält tidigare, sök fram deklarationer och beslut gällande dessa (begär att få deklarationerna och besluten, styr inkomsterna till huvudmannens det konto som förvaltas av intressebevakaren).
 • Sök fram det senaste beskattningsbeslutet.
 • Om det skett en ändring i avtal som du tidigare anmält, sök fram de nya avtalen (hyror, serviceboende, vårdavgifter, försäkringar).
 • Om du på kontoutdragen hittar inkomster eller utgifter som avviker från de normala händelserna, sök fram verifikaten för dessa.
 • Om du ämnar ta ut intressebevakarens arvode eller kostnadsersättningar, upprätta kalkyler över dessa och bifoga dem.

Pris

Kontrollavgiften bestäms utifrån de medel som återstår vid slutet av redovisningsperioden om din huvudmans nettoinkomster överstiger 8 147 € euro per år. Kontrollavgiften halveras, om redovisningsperiodens längd understiger ett halvt år.

Bruttomedel:

0–34 000 euro, kontrollavgift 52 euro

34 001–67 000 euro, kontrollavgift 97 euro

67 001–135 000 euro, kontrollavgift 146 euro

135 001–336 000 euro, kontrollavgift 240 euro

336 001–840 000 euro, kontrollavgift 354 euro

840 001 euro– , kontrollavgift 454 euro

Handläggningstid

Handläggningstiden är i genomsnitt cirka fyra månader.

Ärenden behandlas i regel i den ordning de inkommer. I enskilda fall kan behandlingstiden vara kortare eller längre beroende på mängden ärenden som behandlas och deras svårighetsgrad. Behandlingstiden blir längre om inte alla nödvändiga utredningar har bifogats.

Centrala begrepp

Huvudman

Person som du uträttar ärenden för

Intressebevakare

Person som förordnats att sköta sin huvudmans ekonomiska angelägenheter och förvalta dennes egendom

Egendomsförteckning

Förteckning där du anmäler din huvudmans egendom och skulder när tillsynen börjar

Årsredovisning

Redovisning över förvaltningen av din huvudmans egendom som ges varje kalenderår

Slutredovisning

Redovisning över förvaltningen av din huvudmans egendom från kalenderårets början till slutdatumet för intressebevakningen

Redovisningstillsyn

Förmyndarmyndigheten granskar dina års- och slutredovisningar

Vanliga frågor

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet.

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post

Postadress

Egendomsförteckningar samt års- och slutredovisningar skickas till serviceställets egen postadress.

Annan post till förmyndarskapsärenden skickas till adressen:
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata / Förmyndarskapsärenden, PB 1001, 02151 Esbo

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 029 55 36305

Chat-tjänsten

Du kan också fråga om oss via chatten på vår webbsidor. Chatten betjänar mån-fre kl. 9-15. Ange inte känsliga uppgifter, såsom personbeteckning, i chatten.

Chatten hittar du i nedre kanten till höger på denna sida.

Serviceställen

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata