Redovisningsskyldighet under intressebevakningen

Intressebevakaren hanterar huvudmannens ekonomiska angelägenheter på huvudmannens vägnar. Förmyndarmyndigheten utövar tillsyn över intressebevakarens verksamhet.

Som intressebevakare får du inte berätta om din huvudmans angelägenheter för andra utan hans eller hennes tillstånd. Intressebevakarens tystnadsplikt gäller även verifikatmaterial.


Intressebevakarens redovisningsskyldighet under intressebevakningen

Revisionen av årsredovisningarna för 2021 pågår fortfarande hos oss. Du behöver inte oroa dig även om du inte fått tillbaka din granskade redovisning. Du får den genast när revisionen har blivit färdig. Vi beklagar fördröjningen. 

Du observerar väl att du ska tillställa oss redovisningen för 2022 i tid, senast 31.3.2023, även om du inte skulle ha fått tillbaka din granskade årsredovisning för 2021. Lättast går det att skicka årsredovisningen och dess bilagor med e-blanketten.


Gör så här

1. För bok över räkenskapsperiodens händelser 

För att du ska kunna upprätta en årsredovisning ska du bokföra transaktionerna under redovisningsperioden. Bifoga kontoutdrag, verifikat och dokument till årsredovisningen så att räkenskapsperiodens händelser kan verifieras. 


2. Upprätta årsredovisningen med bilagor senast tre månader efter räkenskapsperiodens utgång

Som intressebevakare lämnar du årligen in årsredovisningen till förmyndarmyndigheten för granskning. Räkenskapsperioden är i allmänhet ett kalenderår. Lämna in årsredovisningen till förmyndarmyndigheten inom tre månader från räkenskapsperiodens utgång. Om räkenskapsperioden är 1 januari –31 december lämnas redovisningen in före den 31 mars följande år.  

Förmyndarmyndigheten kan av grundad anledning förlänga redovisningsperioden eller befria intressebevakaren från skyldigheten att upprätta årsredovisning.

Anvisning för ifyllandet av års- och slutredovisningsblanketten – myndig huvudman

Års- och slutredovisning, myndig person


3. Lämna in årsredovisningen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Årsredovisningen med bilagor postas till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort. 

Servicestallen


4. Årsredovisningen återställs till dig efter granskningen

När förmyndarmyndigheten har granskat årsredovisningen returneras den till dig för förvaring. Den granskade redovisningen kan innehålla förmyndarmyndighetens anteckningar som du ska ta i beaktande när du sköter din huvudmans ärenden. 


5. Spara de handlingar som samlats under intressebevakningen i tre år efter att ditt uppdrag upphört.

Som intressebevakare är du skyldig att se till att handlingar som samlats under intressebevakningen förvaras. Denna skyldighet fortlöper tre år efter att ditt uppdrag upphört. Om rättsinnehavarna (dvs. huvudmannen själv, huvudmannens dödsbo eller huvudmannens nya intressebevakare) ber dig om handlingar som samlats under intressebevakningen, ska du visa dem.   
Det är inte heller tillåtet att förstöra handlingarna därefter, utan du ska överlåta handlingarna till dem som har rätt att få handlingarna. Huvudmannen, huvudmannens dödsbo eller huvudmannens nya intressebevakare har rätt att ta emot handlingarna som du överlåter.

Se instruktionsvideor om hur en 18 år fylld huvudmans års- och slutredovisning ska ifyllas

Vi har publicerat en videoserie i fyra delar om hur man fyller i årsredovisningen. Det går att få svensk textning till videorna.

Lämna in årsredovisningen 

Posta årsredovisningen med bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort. 

Skicka handlingarna 

 • Lämna in alla nödvändiga dokument på en gång, så påskyndar du behandlingen av ditt ärende. Bekanta dig noggrant med de bilagor som behövs i våra anvisningar.
 • Du kan skicka in handlingarna antingen per post eller som krypterad (säker) e-post. Välj adressen [email protected].
 • Observera att en handling som skickas via e-post ska vara lätt att läsa (t.ex. pdf). 
 • Skicka dokumentet som en hel fil, inte som enskilda sidor.

Minneslista

Förvara nödvändiga bilagor för årsredovisningen, till exempel kontoutdrag, i en form som kan fogas till årsredovisningen. Innan du lämnar in årsredovisningen:

 • Kontrollera att egendomens värde som du tidigare anmält motsvarar det gängse värdet (bostadsaktier, fastigheter, dödsboandelar, depositioner, bankfack, fonder, börs- och andra aktier, placeringsförsäkringar, värdeföremål, fordon).
 • Be fordringsägaren om skuldens saldouppgifter för läget den 31 december (bank, utsökning, inkassobyråer, garantier, skuldebrev, skuldsanering).
 • Skaffa kontoutdrag för hela redovisningsperioden för din huvudmans alla depositioner (bankkonton, placeringar, värdepapper osv.).
 • Om du under redovisningsperioden öppnar ett nytt bankkonto, sök fram avtalen gällande det (ändringar i kontots användarrättigheter, öppnande av konto för dispositionsmedel, kontoarrangemang).
 • Om det skett ändringar i pensioner eller förmåner som du anmält tidigare, sök fram deklarationer och beslut gällande dessa (begär att få deklarationerna och besluten, styr inkomsterna till huvudmannens det konto som förvaltas av intressebevakaren).
 • Sök fram det senaste beskattningsbeslutet.
 • Om det skett en ändring i avtal som du tidigare anmält, sök fram de nya avtalen (hyror, serviceboende, vårdavgifter, försäkringar).
 • Om du på kontoutdragen hittar inkomster eller utgifter som avviker från de normala händelserna, sök fram verifikaten för dessa.
 • Om du ämnar ta ut intressebevakarens arvode eller kostnadsersättningar, upprätta kalkyler över dessa och bifoga dem.

Intressebevakarens arvode 

I egenskap av intressebevakare har du rätt till intressebevakarens arvode. Detta gäller inte den minderårigas föräldrar. Du kan betala intressebevakarens arvode ur din huvudmans tillgångar på samma sätt som du betalar andra fakturor. Betalaren är huvudmannen och betalningsmottagaren är du själv. Ange intressebevakarens arvode och redovisningsperiod som tilläggsuppgifter i meddelandefältet.

Om du endast tar ut grundavgiften kan du debitera den redan vid redovisningsperiodens slut. Annars rekommenderas det att arvodet debiteras först efter att du har fått det granskade kontot tillbaka. Med hjälp av arvodeskalkylatorn kan du fastställa beloppet för intressebevakarens arvode.

Om det uppstår eventuella kostnadsersättningar ska du förete en kalkyl över dessa. Kostnaderna ska vara nödvändiga och gälla utförandet av intressebevakningsuppdraget. Som intressebevakare ska du anmäla intressebevakarens arvode och eventuella kostnadsersättningar till Skatteförvaltningens inkomstregister.

Pris

Kontrollavgiften bestäms utifrån de medel som återstår vid slutet av redovisningsperioden om din huvudmans nettoinkomster överstiger 8 147 € euro per år. Kontrollavgiften halveras, om redovisningsperiodens längd understiger ett halvt år.

Bruttomedel:

0–34 000 euro, kontrollavgift 52 euro

34 001–67 000 euro, kontrollavgift 97 euro

67 001–135 000 euro, kontrollavgift 146 euro

135 001–336 000 euro, kontrollavgift 240 euro

336 001–840 000 euro, kontrollavgift 354 euro

840 001 euro– , kontrollavgift 454 euro

Handläggningstid

Handläggningstiden är i genomsnitt cirka fyra till sex månader.

Ärenden behandlas i regel i den ordning de inkommer. I enskilda fall kan behandlingstiden vara kortare eller längre beroende på mängden ärenden som behandlas och deras svårighetsgrad. Behandlingstiden blir längre om inte alla nödvändiga utredningar har bifogats.

Centrala begrepp

Huvudman

Person som du uträttar ärenden för

Intressebevakare

Person som förordnats att sköta sin huvudmans ekonomiska angelägenheter och förvalta dennes egendom

Egendomsförteckning

Förteckning där du anmäler din huvudmans egendom och skulder när tillsynen börjar

Årsredovisning

Redovisning över förvaltningen av din huvudmans egendom som ges varje kalenderår

Slutredovisning

Redovisning över förvaltningen av din huvudmans egendom från kalenderårets början till slutdatumet för intressebevakningen

Redovisningstillsyn

Förmyndarmyndigheten granskar dina års- och slutredovisningar

Vanliga frågor om årsredovisningen 

Vanliga frågor om att vara intressebevakare 

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post