Tillstånd för avvittring, avskiljande av egendom och arvskifte

Om din huvudman är delägare i ett dödsbo och man vill dela dödsboets förmögenhet mellan arvingarna i ett arvskifte, måste du i egenskap av intressebevakare ansöka om tillstånd för arvskiftet. Också ett partiellt arvskifte eller enbart skiftning av dödsboets penningmedel kräver tillstånd.

Om en efterlevande maka är delägare i dödsboet, ska avvittring eller avskiljande av egendom förrättas i samband med arvskiftet. Då kan du med en och samma tillståndsansökan söka tillstånd för avvittring eller avskiljande och arvskifte. Också en partiell avvittring av egendom kräver tillstånd.

Vi rekommenderar att tillstånd för avvittring eller avskiljande av egendom samt arvskifte söks på förhand. För tillståndsansökan behöver du dock ett utkast till avvittrings- eller arvskiftesinstrument, så detaljerna i åtgärden ska vara klara då du lämnar in tillståndsansökan. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan också godkänna en avvittring och ett arvskifte som redan förrättats i efterhand, om detta är förenligt med huvudmannens intressen. En avvittring och ett arvskifte som redan förrättats binder dock inte din huvudman utan myndighetens tillstånd.

Innan du fattar beslut i ärenden som hör till uppdraget ska du ta reda på huvudmannens åsikt, om saken kan anses vara viktig för huvudmannen och hörandet kan ske utan betydande svårigheter. Det är dock inte nödvändigt att höra huvudmannen om denne inte kan förstå sakens betydelse.

Gör så här

Om du ansöker om tillstånd för avvittring, avskiljande av egendom eller arvskifte, kan du göra ansökan i e-tjänsten, som är i testskedet. Den är tillgänglig i situationer där du är den enda intressebevakaren för din huvudman. Fyll i och skicka in ansökan i e-tjänsten. För att kunna skicka in den elektroniska blanketten krävs stark autentisering. De behöver bilagehandlingarna till ansökan i elektroniskt format genast då du börjar fylla in den elektroniska ansökningsblanketten.

Fyll i tillståndsansökan elektroniskt

 • Fyll i ansökan om lämna in den jämte bilagorna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata via e-tjänsten, per e-post, post eller genom att lämna in den vid ett serviceställe. 

Tillståndsansökan

 • Behandlingen av din ansökan går snabbare om du genast lämnar in alla nödvändiga bilagor i samband med ansökan. Vid behov ber vi dig komplettera ansökan.
  Begäran om komplettering skickas elektroniskt via tjänsten Suomi.fi-meddelanden eller per e-post, med brev per post eller per telefon.

Nödvändiga handlingar

Utöver blanketterna för tillståndsansökan behöver du följande bilagor:

 • Avvittrings-, avskiljnings- och/eller arvsskiftesavtal eller utkast
 • Bouppteckning med uppgifter om delägarna eller, om ingen ansökan om fastställande av delägaruppgifterna gjorts, en bouppteckning utan släktutredning. Om det behövs släktutredningar, ber förmyndarmyndigheten om dessa separat.
 • Ett eventuellt testamente jämte delgivnings- eller lagakraftbevis och ett eventuellt äktenskapsförord.
 • En utredning av dödsboets status jämte verifikat, om det skett förändringar efter bouppteckningen.
 • En utredning av egendomens gängse värde (utlåtande av en expert/annan tillförlitlig utredning)
 • En utredning av ägarförhållandena för den egendom som avskiljs
 • Om huvudmannen är en minderårig person som fyllt 15 år eller en myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, fogas till ansökan personens skriftliga åsikt.  

Minneslista

 • Förvissa dig om att avvittringen eller arvskiftet överensstämmer med din huvudmans intresse och följer bestämmelserna i äktenskapslagen och ärvdabalken.
 •  Diskutera ärendet med din huvudman och ta reda på hans eller hennes åsikt, om personen kan förstå sakens betydelse.
 • Kontrollera att du har alla bilagor som behövs för tillståndsansökan. Bilagorna kan vara kopior.
 • Förvissa dig om att du inte är jävig som intressebevakare vid avvittringen, avskiljandet eller arvskiftet. Om du själv eller en nära släkting är delägare i det dödsbo som skiftas, behöver du en ställföreträdande intressebevakare.
 • Då du ansöker om tillstånd för ett arvskifte, beakta att handläggningspriset för tillståndsansökan är de nödvändiga kostnaderna för utredningen av boet. Kostnaderna betalas med dödsboets gemensamma medel.  

Pris

Handläggningspriset fastställs enligt den nettoförmögenhet som ska delas vid avvittringen eller arvskiftet, det vill säga om den delbara förmögenheten är

 • högst 85 000 euro, är handläggningspriset 184 euro/beslut
 • 85 001–170 000 euro, är handläggningspriset 324 euro/beslut
 • över 170 001 euro, är handläggningspriset 444 euro/beslut.

Handläggningstid

Den genomsnittliga behandlingstiden för förmyndarmyndighetens tillståndsärenden är två månader.

Ärenden behandlas i regel i den ordning de inkommer. I enskilda fall kan behandlingstiden vara kortare eller längre beroende på mängden ärenden som behandlas och deras svårighetsgrad. Behandlingstiden blir längre om ansökan inte har alla nödvändiga utredningar.

Vanliga frågor

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet.

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post

Postadress

Egendomsförteckningar samt års- och slutredovisningar skickas till serviceställets egen postadress.

Annan post till förmyndarskapsärenden skickas till adressen:
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata / Förmyndarskapsärenden, PB 1001, 02151 Esbo

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 029 55 36305

Chat-tjänsten

Du kan också fråga om oss via chatten på vår webbsidor. Chatten betjänar mån-fre kl. 9-15. Ange inte känsliga uppgifter, såsom personbeteckning, i chatten.

Chatten hittar du i nedre kanten till höger på denna sida.

Serviceställen

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata