Tillstånd för avsägelse från arv, överlåtelse av arvsandel eller avtal om samförvaltning av dödsbo

På den här sidan hittar du information om vad du som intressebevakare ska ta i beaktande då du avsäger ett arv för huvudmannens räkning, överlåter din huvudmans arvsandel eller ingår ett avtal om samförvaltning av dödsbo.

Som intressebevakare behöver du tillstånd för att avsäga ett arv på huvudmannens vägnar. Detsamma gäller egendom som fås genom ett testamente. Avsägelse från arv utan ersättning är vanligtvis möjligt endast i fråga om överskuldsatta dödsbon eller i situationer där huvudmannen redan på förhand har fått sin andel av arvet. Samma regler gäller vårdnadshavare som fungerar som intressebevakare för ett minderårigt barn.

Du behöver också tillstånd för att överlåta en arvsandel. Eftersom en intressebevakare inte får skänka bort egendom som tillhör huvudmannen kan en arvsandel överlåtas endast om huvudmannen får ersättning för detta. En arvsandel kan överlåtas till exempel om man inte vill dela boet men huvudmannen måste få sin andel i boet.

Delägarna i dödsboet kan ingå ett avtal om att dödsboet inte skiftas och förblir delägarnas gemensamma intresse tills vidare eller för en viss tid. Som intressebevakare behöver du tillstånd då du ingår ett sådant avtal om samförvaltning av dödsboet på huvudmannens vägnar. I avtalet om samförvaltning av dödsboet kan till exempel fastställas vem som använder boets egendom, vilka ersättningar som betalas för användningen och hur boets intäkter delas. Dödsboet kan länge förbli oskiftat också utan avtal och för detta behövs inget tillstånd.

Innan du fattar beslut i ärenden som hör till uppdraget ska du ta reda på huvudmannens åsikt, om saken kan anses vara viktig för huvudmannen och hörandet kan ske utan betydande svårigheter. Det är dock inte nödvändigt att höra huvudmannen om denne inte kan förstå sakens betydelse.

Gör så här

Fyll i blanketten för tillståndsansökan och lämna in ansökan jämte bilagor till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Tillståndsansökan

 • Behandlingen av din ansökan går snabbare om du genast lämnar in alla nödvändiga bilagor i samband med ansökan. Vid behov ber vi dig komplettera ansökan.

 • Begäran om komplettering skickas elektroniskt via tjänsten Suomi.fi-meddelanden eller per e-post, med brev per post eller per telefon.

Nödvändiga handlingar

Bilagor som behövs för avsägelse från arv eller överlåtelse av arvsandel

 • Meddelande om avsägelse eller avtal om överlåtelse eller utkast till det
 • Kopia av bouppteckningsinstrumentet jämte släktutredningar eller en bestyrkt delägarförteckning, kopia av den avlidnes eventuella testamente jämte delgivnings- och lagakraftsbevis samt kopia av eventuellt äktenskapsförord
 • Utredning inklusive verifikat om boets tillstånd, om förändringar har inträffat efter bouppteckningen
 • Utredning om det gängse värdet på egendomen (expertbedömning/annan tillförlitlig utredning)
 • Om huvudmannen är en minderårig person som fyllt 15 år eller en myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, foga till ansökan personens skriftliga åsikt om åtgärden.

Bilagor som behövs för avtal om samförvaltning av dödsbo

 • Avtal om samförvaltning eller avtalsutkast
 • Kopia av bouppteckningsinstrumentet jämte släktutredningar eller en bestyrkt delägarförteckning, kopia av den avlidnes eventuella testamente jämte delgivnings- och lagakraftsbevis samt kopia av eventuellt äktenskapsförord
 • Utredning inklusive verifikat om boets tillstånd, om förändringar har inträffat efter bouppteckningen
 • Om huvudmannen är en minderårig person som fyllt 15 år eller en myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, foga till ansökan personens skriftliga åsikt om åtgärden.

Muistilista

 • Harkitse, onko suunniteltu toimenpide päämiehesi edun mukainen.
 • Keskustele päämiehesi kanssa asiasta ja selvitä hänen mielipiteensä, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen.
 • Tarkista, että sinulla on kaikki lupahakemuksen tarvittavat liitteet. Liitteet voivat olla jäljennöksiä.
 • Varmista, että et ole esteellinen toimimaan edunvalvojana toimenpiteessä. Jos olet itse tai lähisukulaisesi on toimenpiteessä vastapuolena, tarvitset itsellesi edunvalvojan sijaisen.

Pris

Priset för ett tillståndsbeslut är 184 euro. 

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden är två månader. Ärenden behandlas i regel i den ordning de inkommer. I enskilda fall kan behandlingstiden vara kortare eller längre beroende på mängden ärenden som behandlas och deras svårighetsgrad. Behandlingstiden blir längre om ansökan inte har alla nödvändiga utredningar.          

      

Vanliga frågor

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet.

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post

Postadress

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata/Förmyndarverksamhet, PB 1001, 02151 Esbo

Du kan skicka all post till förmyndarverksamheten, med undantag för egendomsförteckningar, årsredovisningar och slutredovisningar, till postadressen

ovan. De postas till den egna adressen till varje serviceställe som bedriver övervakning.

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 029 55 36305

Chat-tjänsten

Du kan också fråga om oss via chatten på vår webbsidor. Chatten betjänar mån-fre kl. 9-15. Ange inte känsliga uppgifter, såsom personbeteckning, i chatten.

Chatten hittar du i nedre kanten till höger på denna sida.

Serviceställen

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata