Tillstånd för avsägelse från arv, överlåtelse av arvsandel eller avtal om samförvaltning av dödsbo

På den här sidan hittar du information om vad du som intressebevakare ska ta i beaktande då du avsäger ett arv för huvudmannens räkning, överlåter din huvudmans arvsandel eller ingår ett avtal om samförvaltning av dödsbo.

Som intressebevakare behöver du tillstånd för att avsäga ett arv på huvudmannens vägnar. Detsamma gäller egendom som fås genom ett testamente. Avsägelse från arv utan ersättning är vanligtvis möjligt endast i fråga om överskuldsatta dödsbon eller i situationer där huvudmannen redan på förhand har fått sin andel av arvet. Samma regler gäller vårdnadshavare som fungerar som intressebevakare för ett minderårigt barn.

Du behöver också tillstånd för att överlåta en arvsandel. Eftersom en intressebevakare inte får skänka bort egendom som tillhör huvudmannen kan en arvsandel överlåtas endast om huvudmannen får ersättning för detta. En arvsandel kan överlåtas till exempel om man inte vill dela boet men huvudmannen måste få sin andel i boet.

Delägarna i dödsboet kan ingå ett avtal om att dödsboet inte skiftas och förblir delägarnas gemensamma intresse tills vidare eller för en viss tid. Som intressebevakare behöver du tillstånd då du ingår ett sådant avtal om samförvaltning av dödsboet på huvudmannens vägnar. I avtalet om samförvaltning av dödsboet kan till exempel fastställas vem som använder boets egendom, vilka ersättningar som betalas för användningen och hur boets intäkter delas. Dödsboet kan länge förbli oskiftat också utan avtal och för detta behövs inget tillstånd.

Innan du fattar beslut i ärenden som hör till uppdraget ska du ta reda på huvudmannens åsikt, om saken kan anses vara viktig för huvudmannen och hörandet kan ske utan betydande svårigheter. Det är dock inte nödvändigt att höra huvudmannen om denne inte kan förstå sakens betydelse.

Gör så här

Fyll i blanketten för tillståndsansökan och lämna in ansökan jämte bilagor till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Tillståndsansökan

 • Behandlingen av din ansökan går snabbare om du genast lämnar in alla nödvändiga bilagor i samband med ansökan. Vid behov ber vi dig komplettera ansökan.

 • Begäran om komplettering skickas elektroniskt via tjänsten Suomi.fi-meddelanden eller per e-post, med brev per post eller per telefon.

Nödvändiga handlingar

Bilagor som behövs för avsägelse från arv eller överlåtelse av arvsandel

 • Meddelande om avsägelse eller avtal om överlåtelse eller utkast till det
 • Kopia av bouppteckningsinstrumentet jämte släktutredningar eller en bestyrkt delägarförteckning, kopia av den avlidnes eventuella testamente jämte delgivnings- och lagakraftsbevis samt kopia av eventuellt äktenskapsförord
 • Utredning inklusive verifikat om boets tillstånd, om förändringar har inträffat efter bouppteckningen
 • Utredning om det gängse värdet på egendomen (expertbedömning/annan tillförlitlig utredning)
 • Om huvudmannen är en minderårig person som fyllt 15 år eller en myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, foga till ansökan personens skriftliga åsikt om åtgärden.

Bilagor som behövs för avtal om samförvaltning av dödsbo

 • Avtal om samförvaltning eller avtalsutkast
 • Kopia av bouppteckningsinstrumentet jämte släktutredningar eller en bestyrkt delägarförteckning, kopia av den avlidnes eventuella testamente jämte delgivnings- och lagakraftsbevis samt kopia av eventuellt äktenskapsförord
 • Utredning inklusive verifikat om boets tillstånd, om förändringar har inträffat efter bouppteckningen
 • Om huvudmannen är en minderårig person som fyllt 15 år eller en myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, foga till ansökan personens skriftliga åsikt om åtgärden.

Minneslista

 • Överväg om den planerade rättshandlingen överensstämmer med din huvudmans intresse.
 • Diskutera ärendet med din huvudman och ta reda på hans eller hennes åsikt, om personen kan förstå sakens betydelse.
 • Kontrollera att du har alla bilagor som behövs för tillståndsansökan. Bilagorna kan vara kopior.
 • Förvissa dig om att du inte är jävig i åtgärden. Om du själv eller en nära släkting är motparten i rättshandlingen, behöver du en ställföreträdande intressebevakare.

 

Pris

Priset för ett tillståndsbeslut är 184 euro. 

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden är två månader. Ärenden behandlas i regel i den ordning de inkommer. I enskilda fall kan behandlingstiden vara kortare eller längre beroende på mängden ärenden som behandlas och deras svårighetsgrad. Behandlingstiden blir längre om ansökan inte har alla nödvändiga utredningar.          

      

Vanliga frågor

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post