Tillstånd för att köpa eller sälja en bostad

Du behöver tillstånd då du i egenskap av intressebevakare säljer eller köper aktier i ett bostadsaktiebolag, en bostadsrättsbostad eller semesteraktie som din huvudman äger ensam, är partiell ägare till eller äger i egenskap av delägare i ett dödsbo. Det krävs inget tillstånd för att köpa eller sälja en garageaktie eller en bilplats, såvida andelen inte kopplas till ett personligt ansvar för bolagets skulder.

Vi rekommenderar att tillstånd för bostadsköp söks på förhand. I tillståndsansökan behöver du dock ett utkast till köpebrev, så du måste ta reda på detaljerna i köpet då du lämnar in ansökan. Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan också godkänna ett redan genomfört bostadsköp i efterhand, om detta är förenligt med huvudmannens intressen. Affären binder dock inte din huvudman utan myndighetens tillstånd.

Innan du fattar beslut i ärenden som hör till uppdraget ska du ta reda på huvudmannens åsikt, om saken kan anses vara viktig för huvudmannen och hörandet kan ske utan betydande svårigheter. Det är dock inte nödvändigt att höra huvudmannen om denne inte kan förstå sakens betydelse.

Gör så här

 • Fyll i ansökan om lämna in den och bilagorna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Tillståndsansökan

 • Behandlingen av din ansökan går snabbare om du genast lämnar in alla nödvändiga bilagor i samband med ansökan. Vid behov ber vi dig komplettera ansökan.
  Begäran om komplettering skickas elektroniskt via tjänsten Suomi.fi-meddelanden eller per e-post, med brev per post eller per telefon.
  Skicka den undertecknade och skannade ansökan jämte bilagor till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata per e-post eller post eller till närmaste serviceställe för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Nödvändiga handlingar

Utöver blanketterna för tillståndsansökan behöver du följande bilagor:

 • Köpebrev eller utkast till det
 • Aktuellt bedömningsutlåtande av auktoriserad fastighetsförmedlare eller annan expert eller annan tillförlitlig utredning om bostadens värde
 • Disponentintyg
 • Vid förvärv av aktier eller andelar, utredning om hur finansieringen ordnats
 • Om ett dödsbo är part i affären, bouppteckningshandlingen med fastställda uppgifter om delägarna eller, om ingen fastställelse har ansökts om, bouppteckningshandlingen utan släktutredningar. Om vi behöver släktutredningar begär vi dem separat.
 • Ett eventuellt testamente med delgivningsbevis eller lagkraftsbevis samt ett eventuellt äktenskapsförord, om en part i affären är ett dödsbo.
 • När det gäller bostadsrättsbostad, bostadsrättsavtal, kalkyl över överlåtelsepris och meddelande om avsägelse.
 • Om huvudmannen är en minderårig person som fyllt 15 år eller en myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, personens skriftliga åsikt om affären.

Minneslista

 • Överväg om köpet/försäljningen av bostaden är förenlig med huvudmannens intressen.
 • Diskutera ärendet med din huvudman och ta reda på hans eller hennes åsikt, om personen kan förstå sakens betydelse.
 • Observera att köpesumman ska motsvara bostadens gängse värde.
 • Kontrollera att du har alla bilagor som behövs för tillståndsansökan. Bilagorna kan vara kopior.
 • Förvissa dig om att du inte är jävig i bostadsaffären. Om du själv eller en nära släkting är motparten i affären, behöver du en ställföreträdande intressebevakare.

Pris

Priset för ett tillståndsbeslut är 184 euro. 

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden är två månader. Ärenden behandlas i regel i den ordning de inkommer. I enskilda fall kan behandlingstiden vara kortare eller längre beroende på mängden ärenden som behandlas och deras svårighetsgrad. Behandlingstiden blir längre om ansökan inte har alla nödvändiga utredningar.          

      

Vanliga frågor

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post