Tillstånd för att idka näring eller bilda ett bolag

Som intressebevakare behöver du tillstånd för att i egenskap av intressebevakare för huvudmannens räkning idka näring som enskild näringsidkare eller med firmanamn. Du behöver också tillstånd om du fortsätter med samma affärsverksamhet som huvudmannen själv har idkat tidigare eller som huvudmannen fått i arv eller som donation. Om huvudmannen själv förmår idka näringsverksamhet, behövs inget tillstånd.

Du behöver också tillstånd om du för huvudmannens räkning ingår avtal om att bilda eller ansluta till ett öppet bolag eller kommanditbolag. Att bli ansvarig bolagsman eller tyst bolagsman är tillståndspliktigt. Att överlåta andelar kräver inte tillstånd. Lämna in företagets bokslutsuppgifter i samband med årsredovisningen.

Innan du fattar beslut i ärenden som hör till uppdraget ska du ta reda på huvudmannens åsikt, om saken kan anses vara viktig för huvudmannen och hörandet kan ske utan betydande svårigheter. Det är dock inte nödvändigt att höra huvudmannen om denne inte kan förstå sakens betydelse.

Gör så här

 • Fyll i tillståndsansökan och vid behov den separata blanketten för huvudmannens samtycke till rättshandlingen.  

Tillståndsansökan

 • Lämna in ansökan jämte bilagorna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata via e-tjänsten, per e-post, post eller genom att lämna in den vid ett serviceställe. 

 • Behandlingen av din ansökan går snabbare om du genast lämnar in alla nödvändiga bilagor i samband med ansökan. Vid behov ber vi dig komplettera ansökan.

 • Begäran om komplettering skickas elektroniskt via tjänsten Suomi.fi-meddelanden eller per e-post, med brev per post eller per telefon.

Nödvändiga handlingar

Bilagor som behövs för att idka näring

 • Utredning om näringsverksamhetens omfattning, finansiering, innehåll, lönsamhet samt ansvar som uppkommer för huvudmannen
 • Om huvudmannen är en minderårig person som fyllt 15 år eller en myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, foga till ansökan personens skriftliga åsikt om åtgärden.

Bilagor som behövs för att bilda ett öppet bolag eller kommanditbolag  

 • Bolagsavtal
 • Utredning om näringsverksamhetens omfattning, finansiering, innehåll, lönsamhet samt ansvar som uppkommer för huvudmannen
 • Senaste bokslutet, om man söker tillstånd för anslutning till befintligt bolag, ändring av bolagsform eller fusion av bolaget
 • Om det avtalas att bolagets verksamhet fortsätter efter att den ansvariga bolagsmannen avlider och den avlidne bolagsmannens plats upptas av hans eller hennes dödsbo, där huvudmannen är delägare, ska till ansökan bifogas kopia av bouppteckningsinstrumentet, kopia av den avlidnes eventuella testamente jämte delgivnings- och lagakraftsbevis samt kopia av eventuellt äktenskapsförord
 • Om huvudmannen är en minderårig person som fyllt 15 år eller en myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, foga till ansökan personens skriftliga åsikt om åtgärden.

Minneslista

 • Överväg om den planerade rättshandlingen överensstämmer med din huvudmans intresse.
 • Diskutera ärendet med din huvudman och ta reda på hans eller hennes åsikt, om personen kan förstå sakens betydelse.
 • Kontrollera att du har alla bilagor som behövs för tillståndsansökan. Bilagorna kan vara kopior.
 • Förvissa dig om att du inte är jävig i åtgärden. Om du själv eller en nära släkting är motparten i rättshandlingen, behöver du en ställföreträdande intressebevakare.

 

Pris

Priset för ett tillståndsbeslut är 184 euro. 

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden är två månader. Ärenden behandlas i regel i den ordning de inkommer. I enskilda fall kan behandlingstiden vara kortare eller längre beroende på mängden ärenden som behandlas och deras svårighetsgrad. Behandlingstiden blir längre om ansökan inte har alla nödvändiga utredningar.          

      

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post