Att öppna ett spärrkonto eller överta förvaltningen av en omyndigs arbetsinkomster

På den här sidan hittar du information om vad du som intressebevakare ska ta i beaktande när du planerar att placera din huvudmans medel på ett spärrkonto, att ändra villkoren för spärrkontot eller att överta förvaltningen av din omyndiga huvudmans arbetsinkomster.

Med spärrkonto avses ett konto, från vilket man får lyfta eller överföra pengar endast med tillstånd av förmyndarmyndigheten. Om du som intressebevakare vill placera din huvudmans medel på ett spärrkonto, behöver du förmyndarmyndighetens samtycke till förfarandet. När medel har placerats på ett spärrkonto, behöver du tillstånd för att lyfta medel eller ändra villkoren för spärrkontot.

Om du har placerat huvudmannens medel på ett spärrkonto, kan förmyndarmyndigheten förlänga redovisningsperioden för årsredovisningen eller bevilja befrielse från årsredovisning.

Om du är intressebevakare för en omyndig huvudman och det uppstår ett behov av att överta förvaltningen av huvudmannens arbetsinkomster för att skydda huvudmannens intresse, behöver du tillstånd. Med en omyndig huvudman avses en minderårig eller sådan fullvuxen person som har omyndigförklarats. Du ska dock till huvudmannens förfogande kvarlämna tillräckligt mycket dispositionsmedel.

Gör så här

 • Fyll i blanketten för ansökan om spärrkonto och lämna in den jämte bilagor till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata per e-post, post eller vid ett serviceställe. 

Ansökan

 • Behandlingen av din ansökan går snabbare om du genast lämnar in alla nödvändiga bilagor i samband med ansökan. Vid behov ber vi dig komplettera ansökan.
 • Begäran om komplettering skickas elektroniskt via tjänsten Suomi.fi-meddelanden eller per e-post, med brev per post eller per telefon.

Nödvändiga handlingar

Bilagor som behövs för att öppna ett spärrkonto, lyfta medel eller ändra kontovillkoren för ett spärrkonto samt för att förlänga redovisningsperioden

 • Kontoavtal och kontovillkor samt verifikat över överföring av pengar på spärrkonto
 • Avtal om ändring av kontovillkoren
 • Utredning om användningen av pengar som lyfts
 • Om huvudmannen är en minderårig person som fyllt 15 år eller en myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, foga till ansökan personens skriftliga åsikt om åtgärden.

Bilagor som behövs för att överta förvaltningen av en omyndig huvudmans arbetsinkomster

 • Löneintyg
 • Utredning om huvudmannens övriga månatliga inkomster och utgifter
 • Huvudmannens skriftliga åsikt om han eller hon förstår sakens betydelse

Pris

Priset för ett tillståndsbeslut är 184 euro. 

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden är två månader. Ärenden behandlas i regel i den ordning de inkommer. I enskilda fall kan behandlingstiden vara kortare eller längre beroende på mängden ärenden som behandlas och deras svårighetsgrad. Behandlingstiden blir längre om ansökan inte har alla nödvändiga utredningar.          

      

Minneslista

 • Överväg om den planerade rättshandlingen överensstämmer med din huvudmans intresse.
 • Diskutera ärendet med din huvudman och ta reda på hans eller hennes åsikt, om personen kan förstå sakens betydelse.
 • Kontrollera att du har alla bilagor som behövs för tillståndsansökan. Bilagorna kan vara kopior.

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post