Redovisningsskyldighet

Som intressebevakare är du skyldig att lämna in en redovisning till förmyndarmyndigheten. Som fullmaktstagare är du skyldig att lämna in en redovisning till förmyndarmyndigheten över den egendom som du enligt fullmakten är förordnad att förvalta. Som intressebevakare eller intressebevakningsfullmaktstagare ska du lämna in en egendomsförteckning till förmyndarmyndigheten inom tre månader efter att intressebevakningsuppdraget började. I egendomsförteckningen ska du anmäla bland annat de tillgångar och skulder som du förvaltar.

Som intressebevakare ska du upprätta och lämna in en redovisning till förmyndarmyndigheten en gång per år. Redovisningsperioden är i regel ett kalenderår. Förmyndarmyndigheten kan av motiverade skäl förlänga redovisningsperioden eller befria en intressebevakare från skyldigheten att lämna in en årsredovisning. Årsredovisningen och verifikaten ska lämnas in senast den 31 mars under det år som följer efter redovisningsperioden. Det finns en årsredovisningsblankett och ifyllningsanvisningar som är till hjälp när du upprättar redovisningen.

Intressebevakningen avslutas om huvudmannens intressebevakning upphör eller om huvudmannen dör. För en minderårig huvudmans del upphör redovisningsskyldigheten när huvudmannen blir myndig. Upprätta och lämna in slutredovisningen inom två månader från det att redovisningsperioden upphört. Slutredovisningen motsvarar till sitt innehåll årsredovisningen och den upprättas för den tid för vilken en årsredovisning ännu inte har lämnats in.

En intressebevakningsfullmaktstagare är redovisningsskyldig gentemot förmyndarmyndigheten endast om detta har fastställts i fullmakten. En intressebevakningsfullmaktstagare lämnar aldrig in en slutredovisning till förmyndarmyndigheten. När fullmaktstagarens uppdrag upphört lämnas slutredovisningen till fullmaktsgivaren eller någon annan som har rätt till egendomen.

Förmyndarmyndigheten kan använda tvångsmedel om intressebevakaren eller fullmaktstagaren försummar sin redovisningsskyldighet.

Pris

Kontrollavgiften bestäms utifrån de medel som återstår vid slutet av redovisningsperioden om din huvudmans nettoinkomster överstiger 8 147 € euro per år. Kontrollavgiften halveras, om redovisningsperiodens längd understiger ett halvt år.

Bruttomedel:

0–34 000 euro, kontrollavgift 52 euro

34 001–67 000 euro, kontrollavgift 97 euro

67 001–135 000 euro, kontrollavgift 146 euro

135 001–336 000 euro, kontrollavgift 240 euro

336 001–840 000 euro, kontrollavgift 354 euro

840 001 euro– , kontrollavgift 454 euro

Handläggningstid

Handläggningstiden är i genomsnitt cirka fyra till sex månader.

Ärenden behandlas i regel i den ordning de inkommer. I enskilda fall kan behandlingstiden vara kortare eller längre beroende på mängden ärenden som behandlas och deras svårighetsgrad. Behandlingstiden blir längre om inte alla nödvändiga utredningar har bifogats.

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post