Tillstånd för pantsättning av egendom samt låntagning eller långivning

I egenskap av intressebevakare behöver du tillstånd om du ska pantsätta sin huvudmans egendom som säkerhet för ett lån, ställa huvudmannens egendom som pant eller upplåta en annan panträtt. Tillståndsplikten omfattar både fast och lös egendom. Om du som intressebevakare ändrar din huvudmans lånevillkor till skada för huvudmannen, behöver du tillstånd för ändringen. Tillstånd beviljas inte för generell pantsättning.  Om huvudmannen i samband med överlåtelse av panten är tvungen att uppta ett lån, ska intressebevakaren ansöka om ett separat tillstånd för att uppta lån.

Du behöver tillstånd om du för din huvudmans del tar ett annat lån än ett studielån med statsborgen. Att ta ett lån innebär att huvudmannen har en skuld. Det krävs också tillstånd för att ändra lånevillkoren och förena lån.

Du som intressebevakare får inte utan tillstånd på din huvudmans vägnar ta ansvar för en annan persons skuld. Detta gäller även proprieborgen, enkel borgen och fyllnadsborgen.

Du behöver tillstånd för att låna ut pengar för huvudmannens räkning. Tillståndsplikten gäller endast egentlig utlåning av pengar, men inte exempelvis köpevillkor, där köparen ges en betalningsvillkor med normala villkor. Om köparen ges en betalningstid med onormala betalningsvillkor förutsätts att tillstånd söks. Vi förutsätter i regel att det för skulden ställs en säkerhet som godkänts av finansinstituten.

Vi rekommenderar att tillstånd söks i förväg.

Innan du fattar beslut i ärenden som hör till uppdraget ska du ta reda på huvudmannens åsikt, om saken kan anses vara viktig för huvudmannen och hörandet kan ske utan betydande svårigheter. Det är dock inte nödvändigt att höra huvudmannen om denne inte kan förstå sakens betydelse.

Gör så här

 • Fyll i tillståndsansökan om lämna in ansökan jämte bilagor till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.  

Tillståndsansökan

 • Behandlingen av din ansökan går snabbare om du genast lämnar in alla nödvändiga bilagor i samband med ansökan. Vid behov ber vi dig komplettera ansökan.
  Begäran om komplettering skickas elektroniskt via tjänsten Suomi.fi-meddelanden eller per e-post, med brev per post eller per telefon.

Nödvändiga handlingar 

Handlingar som behövs för pantsättning av egendom 

 • Särskild pantsättningsförbindelse, avtalsutkast eller annan utredning om villkoren för pantsättningen
 • Lånebeslut, utkast till skuldebrev eller ett annat intyg av långivaren om lånevillkoren samt en utredning om andra eventuella säkerheter
 • Låntagarens utredning om sin förmåga att sköta lånet
 • Låntagarens löneintyg
 • Om det är fråga om omorganisering av lån och säkerheter, utredning om i vilken utsträckning de tidigare pantsättningarna blir i kraft
 • Utredning om den egendom som ska pantsättas, dess värde och huvudmannens äganderätt
 • Om pantgivaren är ett dödsbo som huvudmannen är delägare i, en kopia av bouppteckningsinstrumentet och en kopia av ett eventuellt testamente jämte delgivnings- och lagakraftsbevis samt en kopia av eventuellt äktenskapsförord
 • Om huvudmannen är en minderårig person som fyllt 15 år eller en myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, fogas till ansökan personens skriftliga åsikt om åtgärden.

Nödvändiga bilagor för låntagning

 • Lånebeslut, utkast till skuldebrev eller intyg om lånevillkoren utfärdat av långivaren
 • Om det är fråga om omorganisering av lån, utredning om i vilken utsträckning de tidigare skuldförbindelserna blir i kraft
 • Utredning om huvudmannens förmåga att sköta lånet
 • I fråga om borgen lånebeslut, borgensförbindelse, utredning om låntagarens förmåga att klara av skulden samt utredning om huvudmannens förmåga att klara av borgensansvaret
 • Om huvudmannen är en minderårig person som fyllt 15 år eller en myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, fogas till ansökan personens skriftliga åsikt om åtgärden.

Bilagor som behövs för utlåning av huvudmannens pengar

 • Skuldebrev eller utkast till skuldebrev som parter i lånet, lånebeloppet, räntan, amorteringsplan och övriga villkor samt säkerheter
 • Utredning om gäldenärens ekonomiska situation och återbetalningsförmåga (inkomster, utgifter, övriga förpliktelser samt andra omständigheter som påverkar betalningsförmågan)
 • Utredning om pantens gängse värde, kopior av pantsatta aktiebrev eller pantbrev, utredning av annan pantsatt egendom samt kopia av pantförbindelsen
 • Disponentintyg om bostadsaktie
 • Gäldenärens skriftliga samtycke till kontroll av kredituppgifter
 • Om huvudmannen är en minderårig person som fyllt 15 år eller en myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, fogas till ansökan personens skriftliga åsikt om åtgärden.

Minneslista

 • Överväg om den planerade rättshandlingen överensstämmer med din huvudmans intresse.
 • Diskutera ärendet med din huvudman och ta reda på hans eller hennes åsikt, om personen kan förstå sakens betydelse.
 • Kontrollera att du har alla bilagor som behövs för tillståndsansökan. Bilagorna kan vara kopior.
 • Förvissa dig om att du inte är jävig i åtgärden. Om du själv eller en nära släkting är motparten i rättshandlingen, behöver du en ställföreträdande intressebevakare.

Pris

Priset för ett tillståndsbeslut är 184 euro. 

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden är två månader. Ärenden behandlas i regel i den ordning de inkommer. I enskilda fall kan behandlingstiden vara kortare eller längre beroende på mängden ärenden som behandlas och deras svårighetsgrad. Behandlingstiden blir längre om ansökan inte har alla nödvändiga utredningar.          

      

Vanliga frågor

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post