Övervakning av intressebevakarens verksamhet

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) övervakar intressebevakarens verksamhet.

Intressebevakaren är redovisningsskyldig och han eller hon är skyldig att ansöka om tillstånd för att företa de rättshandlingar på huvudmannens vägnar som nämns i lagen.

Intressebevakarens redovisningsskyldighet

En intressebevakare som förvaltar huvudmannens egendom är skyldig att föra bok över huvudmannens tillgångar och skulder samt över vad som hänt under redovisningsperioden.

Egendomsförteckning

Intressebevakaren ska inom tre månader från uppdragets början till MDB ge in en egendomsförteckning. I egendomsförteckningen anges bland annat huvudmannens tillgångar och skulder som intressebevakaren ska förvalta.

Årsredovisning

En intressebevakare ska upprätta en årsredovisning. Redovisningsperioden är i allmänhet ett år och då ska redovisningen med verifikat ges in till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata senast 31.3. Redovisningsperioden kan också vara en annan än kalenderåret, om det finns skäl till det. För upprättande av redovisningen finns en blankett som kan användas för att lämna de nödvändiga uppgifterna. I redovisningens ifyllningsanvisning nämns verifikaten som ska ges in i samband med årsredovisningen.

Slutredovisning

Intressebevakaren ska utan dröjsmål, dock senast två månader från det att hans eller hennes uppdrag upphört, till MDB ge in en slutredovisning. Slutredovisningen motsvarar till sitt innehåll årsredovisningen och den upprättas för den tid då en årsredovisning inte har getts in.

Tillstånd till vissa rättshandlingar av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Intressebevakaren behöver MDBs tillstånd för olika rättshandlingar som är betydande för huvudmannen.

Mer information om tillståndsplikten och om ansökan om tillstånd.

Intressebevakaren ställföreträdare

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata eller tingsrätten kan förordna en ställföreträdare för intressebevakaren, om huvudmannen och intressebevakaren har motstridiga intressen eller om det föreligger en risk för att en dylik intressekonflikt uppstår. Intressebevakaren kan heller inte företräda sin huvudman när motparten är till exempel en person som står nära intressebevakaren. En ställföreträdare kan behövas också om intressebevakaren blir sjuk eller reser till utlandet för en lång tid.

Ställföreträdarens uppdrag gäller för så lång tid som intressebevakaren är jävig eller förhindrad att sköta sitt uppdrag.

Oskiftat dödsbo

Intressebevakaren ska tillställa MDB en kopia av bouppteckningsinstrumentet inom en månad från upprättandet av bouppteckningen när huvudmannen blir delägare i ett dödsbo. På dödsboets verksamhet tillämpas samma bestämmelser om tillståndsplikt (Frågor och svar om ansökan om MDBs tillstånd) som iakttas när egendomen ägs enbart av huvudmannen.

Placering av huvudmannens tillgångar på s.k. spärrkonto och befrielse från redovisningsskyldigheten

Intressebevakaren kan befrias från årsredovisningen eller redovisningsperioden för årsredovisningarna kan förlängas, om egendom har placerats i ett objekt från vilket den enligt ett villkor i placeringsavtalet inte kan lyftas eller överföras och placeringsvillkoren inte ändras utan MDBs samtycke.  För ögonblicket kan ett sådant placeringsobjekt endast vara en bankdeposition.

Intressebevakaren ska ansöka om MDBs samtycke till förfarandet (Blanketter) när intressebevakaren vill placera huvudmannens tillgångar på ovan nämnda sätt.  För att lyfta tillgångarna från spärrkontot behövs MDBs tillstånd, som är avgiftsbelagt.

Kontaktuppgifter för förmyndarverksamheten

E-post

Du kan kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Besöksadress

Serviceställen

Postadressen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata / Förmyndarverksamheten, PB 1001, 02151 Esbo

Observera att post som gäller förteckning över egendomsförteckingar, årsredovisningar och slutredovisningar ska lämnas in eller skickas per post till det serviceställe som behandlar ärendet. Se serviceställenas postadresser.

Telefon

Telefonnummer 0295 536 305

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–15

Prislista