Redovisningsskyldighet när intressebevakningen upphör

När intressebevakningsuppdraget upphör innebär det även att du inte längre kan sköta din huvudmans ärenden som intressebevakare. Efter detta sköts ärendena av huvudmannen själv, dennes nya intressebevakare eller din huvudmans dödsbo.

Som intressebevakare ska du upprätta och lämna in en slutredovisning till förmyndarmyndigheten inom två månader från det att redovisningsperioden upphört. Redovisningsperioden för slutredovisningen är från början av kalenderåret till intressebevakningens slutdatum. Du kan slå samman föregående årsredovisning med slutredovisningen, om tidsfristen för att lämna in redovisningen är före den 31 mars. Du kan inte få befrielse från att ge en slutredovisning. Det finns en års- och slutredovisningsblankett för myndiga huvudmän och anvisningar som underlättar upprättandet av redovisningen.

I egenskap av intressebevakare har du rätt till intressebevakarens arvode. Foga en kalkyl till slutredovisningen.

Åtgärder för avslutande av intressebevakningsuppdraget

Lämna in slutredovisningen till det lokala verksamhetsstället vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som övervakat din huvudmans intressebevakning.

Års- och slutredovisning, myndig person

Anvisning för ifyllandet av blanketten

Överlåtande av egendomen

Du ska överlåta den egendom som du förvaltat enligt följande:

  • Vid huvudmannens död till dennes dödsbo.
  • Vid byte av intressebevakare till den nya intressebevakaren.
  • Vid upphörande av intressebevakningen till huvudmannen.
  • Mottagarna av egendomen har rätt att på begäran få se verifikat till årsredovisningarna och slutredovisningen

Förvaring av verifikat

Efter granskningen skickas slutredovisningen och bilagorna tillbaka till dig för förvaring. Du är skyldig att bevara de handlingar som uppkommit under tillsynen. Denna skyldighet fortlöper tre år efter att ditt uppdrag upphört. Det är inte heller tillåtet att förstöra handlingarna därefter, utan du ska med tiden överlåta handlingarna till dem som har rätt att få handlingarna.

Granskning av slutredovisningen

Förmyndarmyndigheten kan ge en anmärkning i samband med granskningen av slutredovisningen även för tidigare årsredovisningar. Den granskade slutredovisningen delges huvudmannen, dennes nya intressebevakare eller en delägare i dödsboet. En delägare i dödsboet är skyldig att meddela de övriga delägarna om slutredovisningen. Ett eventuell skadeståndsyrkande ska företes inom tre år från det att slutredovisningen togs emot. Man strävar efter att granska slutredovisningar inom två månader från det att de inkommit. Granskningen är avgiftsbelagd.

Intressebevakarens arvodeskalkylator

Arvodeskalkylator (2020)

Arvodeskalkylator (2019)

Arvodeskalkylator (2018)

Arvodeskalkylator (2017)

Minneslista

  • Om intressebevakningen har upphört i och med att din huvudman dött, ska du i slutredovisningen ange namnet och kontaktuppgifter till en delägare i din huvudmans dödsbo.
  • Förmyndarmyndigheten skickar en kopia av slutredovisningen och en eventuell faktura till denne.
  • Denna person ska se till att redovisningsavgiften betalas ur dödsboets medel. Om bouppteckningsinstrumentet har upprättats innan slutredovisningen lämnats in kan du foga instrumentet till slutredovisningen. Du kan upprätta och lämna in slutredovisningen även om bouppteckningen ännu inte gjorts.

Handläggningstid

Man strävar efter att granska slutredovisningar utan dröjsmål, inom cirka två månader från det att de inkommit.

Ärenden behandlas i regel i den ordning de inkommer. I enskilda fall kan behandlingstiden vara kortare eller längre beroende på mängden ärenden som behandlas och deras svårighetsgrad. Behandlingstiden blir längre om inte alla nödvändiga utredningar har bifogats.

Avgifter

Kontrollavgiften bestäms utifrån de medel som återstår vid slutet av redovisningsperioden om din huvudmans nettoinkomster överstiger 8 147 euro per år. Kontrollavgiften halveras, om redovisningsperiodens längd understiger ett halvt år.

Bruttomedel:

0–34 000 euro, kontrollavgift 52 euro

34 001–67 000 euro, kontrollavgift 97 euro

67 001–135 000 euro, kontrollavgift 146 euro

135 001–336 000 euro, kontrollavgift 240 euro

336 001–840 000 euro, kontrollavgift 354 euro

840 001 euro–, kontrollavgift 454 euro

Centrala begrepp

Huvudman

Person som du uträttar ärenden för

Intressebevakare

Person som förordnats att sköta sin huvudmans ekonomiska angelägenheter och förvalta dennes egendom

Egendomsförteckning

Förteckning där du anmäler din huvudmans egendom och skulder när tillsynen börjar

Årsredovisning

Redovisning över förvaltningen av din huvudmans egendom som ges varje kalenderår

Slutredovisning

Redovisning över förvaltningen av din huvudmans egendom från kalenderårets början till slutdatumet för intressebevakningen

Redovisningstillsyn

Förmyndarmyndigheten övervakar med hjälp av redovisningar hur du sköter ditt intressebevakningsuppdrag

Vanliga frågor

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post