Metoder för förmyndarmyndighetens tillsyn

Intressebevakarens och intressebevakningsfullmäktigens verksamhet styrs med anvisningar då uppdraget börjar. Både intressebevakaren och den befullmäktigade ska när uppdraget inleds ge en egendomsförteckning över den egendom som huvudmannen eller fullmaktsgivaren förvaltar. Egendomsförteckningen fungerar som utgångspunkt för tillsynen.

Om du upptäcker missförhållanden i intressebevakarens eller intressebevakningsombudsmannens verksamhet ska du meddela detta skriftligen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Metoder för förmyndarmyndighetens tillsyn

Klagomål över intressebevakarens eller intressebevakningsfullmäktigens verksamhet

Vem som helst som upptäcker missförhållanden i intressebevakarens eller intressebevakningsfullmäktigens verksamhet kan be förmyndarmyndigheten utreda intressebevakarens eller intressebevakningsfullmäktigens verksamhet. En sådan begäran om utredning bör göras skriftligen. Ärendet kan också behandlas på muntlig begäran, om förmyndarmyndigheten samtycker till det.

Vad kan ett klagomål leda till?

Följderna av klagomålet beror på vad som framkommer i utredningen av ärendet. Förmyndarmyndigheten kan konstatera att ärendet inte föranleder åtgärder eller  

 • ge anvisningar
 • göra intressebevakaren eller fullmäktigen uppmärksam på god intressebevakningssed eller ett visst ärende med tanke på framtiden
 • ge intressebevakaren eller fullmäktigen en anmärkning om denne har förfarit lagstridigt eller försummat sin skyldighet
 • vidta åtgärder för att befria intressebevakaren från uppdraget (byte av intressebevakare), förordna en intressebevakare till fullmaktsgivaren, vidta åtgärder som behövs för att förordna en ställföreträdare för intressebevakaren osv.

Begränsningar gällande behandlingen av klagomål

Din förvaltningsklagan behandlas inte om förfarandet du är missnöjd över inträffade för mer än två år sedan, såvida det inte föreligger särskilda skäl att behandla den. 

Om du har fått ett beslut som du vill överklaga och beslutet har kommit med anvisningar för hur man gör det ska du söka ändring i beslutet enligt anvisningarna. Klagomålet undersöks inte om det är möjligt att söka ändring i ärendet hos respektive besvärsmyndighet.

Minneslista

 • Om du är missnöjd med den summa dispositionsmedel du fått ska du först diskutera med din intressebevakare om din ekonomiska situation är sådan att beloppet av dispositionsmedlen kan höjas.
 • Om du är missnöjd med intressebevakarens eller intressebevakningsombudsmannens verksamhet ska du först diskutera problemet med intressebevakaren eller den befullmäktigade.
 • Om intressebevakaren är en allmän intressebevakare kan du också kontakta den ledande allmänna intressebevakaren, som vid behov kan utreda ditt ärende i egenskap av arbetsgivarens representant.

Klagåmol

Gör så här

Skriv klagomålet som ett fritt formulerat brev. Ange följande saker i brevet:

 • Ditt namn
 • Kontaktuppgifter där du kan nås under tjänstetid (telefonnummer och e-postadress)
 • Intressebevakarens eller intressebevakningsfullmäktigens namn och kontaktuppgifter
 • Huvudmannens eller fullmaktsgivarens namn
 • Berätta om de missförhållanden du observerat. Beskriv vad intressebevakaren, intressebevakningsbyrån eller intressebevakningsombudsmannen har gjort som du anser vara fel eller osakligt
 • Tidpunkten för händelsen
 • Om det har gått mer än två år sedan detta hände ska du specificera varför ärendet bör tas upp för behandling trots att det har gått så länge. 

Skicka brevet till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata per e-post. Använd MDB:s krypterade e-post ifall du skickar brevet per e-post, så att dina personuppgifter och andra konfidentiella uppgifter krypteras. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet.

Du kan också skicka brevet per post till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata/Förmyndarverksamhet, PB 1001, 02151 Esbo

Handläggningstid 

Ärenden behandlas i regel i den ordning de kommer in. I enskilda fall kan behandlingstiden vara kortare eller längre beroende på mängden ärenden som behandlas och deras svårighetsgrad.

Pris

Behandlingen av klagomålet är avgiftsfri.

Revisionen och tillståndsbesluten är i allmänhet avgiftsbelagda. Priset kan variera beroende på huvudmannens förmögenhet. 

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera egendomsförteckningarna och års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post