Projektet JUDO

Projektet JUDO inom Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar ledningen och förvaltningen av den offentliga förvaltningens digitala säkerhet, personalens kunskaper om digital säkerhet samt tillhandahåller stöd för att utveckla säkrare tjänster. Projektet JUDO stödjer den offentliga förvaltningen i utvecklandet av säkra och tillförlitliga tjänster under 2019–2021.

Projektet är baserat på Utvecklingsprogrammet för digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen och statsrådets principbeslut om Digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen som godkändes den 8 april 2020 och dess genomförandeplan.

Projektet innehåller flera delprojekt som använder olika implementeringsmetoder och implementeras i samarbete med andra offentliga förvaltningar liksom VAHTI-arbetsgrupper som ska tillsättas. Projekten utvecklar bland annat följande områden:

Utveckling av riskhantering och ledning

Projektet har genomfört webbsändningar och workshops där experter delar bästa praxis och ger konkreta råd om hur man implementerar digital säkerhet. Dessutom kommer deltagarna att förses med metoder, verktyg och modeller samt månatliga översikter av cybersäkerhet för att stödja utvecklingen av digital säkerhetshantering.

Tillämpnings- och utvärderingsram för informationssäkerhetsnormer

Projektet har utvecklat rekommendationer för att stödja genomförandet av Lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och Statsrådets förordning om säkerhetsklassificering av handlingar inom statsförvaltningen. Deras slutbehandling har överförts till Informationshanteringsnämnden.

Utbildningslösning för digital säkerhet och digitalsäkerhetsspel

För att förbättra säkerhetskulturen inom den offentliga förvaltningen tillhandahålls en utbildningslösning för digital säkerhet som består av en inlärningsmiljö och ett digitalsäkerhetsspel. Utbildningshelheten innehåller flera utbildningar för olika målgrupper och dessa kan utnyttjas av hela den offentliga förvaltningen samt av medborgare och företag. Digitalsäkerhetsspelet ger på ett lekfullt sätt övning i hur man ska agera i olika situationer i den fysiska och digitala världen.

En helhetsbild av den digitala säkerheten

För organisationer produceras en tjänst med vilken organisationerna kan följa och utvärdera hur delområden inom den administrativa digitala säkerheten utvecklas. Organisationen kan producera lägesrapporter som stöd för beslutsfattandet samt följa hur situationen utvecklas inom den egna organisationen och jämföra den med den övriga offentliga förvaltningen.

Utveckling av övningsverksamheten inom digital säkerhet

Projektet undersöker tillståndet av den offentliga förvaltningens digital säkerhets övningen och utvecklingsbehovet och producerar nödvändiga instruktioner och supportmaterial.

Inom ramen för projektet genomförs också varje år övningen TAISTO, där lärdomarna testas i praktiken.

Gemensamma tjänster för kommunerna för främjande av den digitala säkerheten

Projektet identifierar de tjänster som behövs för utvecklingen av den digitala säkerheten i kommunerna och förbereder en beskrivning av kommunernas uppgifter i utvecklingen av digital säkerhet och en färdplan för implementering av nödvändiga tjänster.

Sakkunnigtjänster i anslutning till digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen

Tillsammans med Hansel kommer projektet att ta reda på hur det ska implementeras och utarbeta en plan för att tillhandahålla konsult- och revisionstjänster för digital säkerhet till hela offentliga förvaltningen.

Skydd av den digitala infrastrukturen

För att säkerställa den digitala infrastrukturen för offentlig administration krävs en gemensam säkerhetsarkitektur och enhetliga operativmodeller för användning av molntjänster. Dessutom kommer projektet att utveckla riktlinjer och rekommendationer för att utveckla upptäckts- och svarsförmågan hos offentliga administrationstjänster och för att förbättra hanteringsmodellen för VIRT-incidenter.

Fråga mer om projektet JUDO

Be om mer information per e-post