Projektet JUDO

JUDO-logo: Julkisen hallinnon digitaalisen turvallisuuden kehittämisohjelmaUtvecklingsprogrammet för den digitala säkerheten inom den offentliga förvaltningen Projektet JUDO inom Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata utvecklar ledningen och förvaltningen av den offentliga förvaltningens digitala säkerhet, personalens kunskaper om digital säkerhet samt tillhandahåller stöd för att utveckla säkrare tjänster. Digital säkerhet omfattar fem delområden: riskhantering, verksamhetens kontinuitet och beredskap, datasäkerhet, cybersäkerhet och dataskydd.

Projektet JUDO stödjer den offentliga förvaltningen i utvecklandet av säkra och tillförlitliga tjänster under 2019–2021. Projektet består av fem projekt där mångsidiga utförandesätt utnyttjas.

Samprojektet Digital säkerhet

I samprojektet för digital säkerhet får organisationer tillgång till moderna metoder, verktyg och modeller som stöd för att utveckla ledningen och hanteringen av den digitala säkerheten. Samprojektet genomförs i form av webbsändningar och verkstäder där experter berättar om god praxis och ger konkreta råd för genomförande av digital säkerhet. Dessutom producerar projektet översikter om situationen vad gäller cybersäkerhet för organisationer inom den offentliga förvaltningen.

Tillämpnings- och utvärderingsram för informationssäkerhetsnormer

För organisationer skapas som stöd för genomförandet av informationshanteringslagen och förordningen om säkerhetsklassificering rekommendationer där man beskriver hur de krav som fastställts i normerna ska tolkas och hur de kan genomföras i praktiken. Dessutom utarbetas en utvärderingsram för uppföljning och bedömning av verkställandet av informationshanteringslagen.

Utbildningslösning för digital säkerhet och digitalsäkerhetsspel

För att förbättra säkerhetskulturen inom den offentliga förvaltningen tillhandahålls en utbildningslösning för digital säkerhet, som består av en inlärningsmiljö och ett digitalsäkerhetsspel. Utbildningshelheten inbegriper flera utbildningar för olika målgrupper och dessa kan utnyttjas av hela den offentliga förvaltningen samt av medborgare och företag. Digitalsäkerhetsspelet ger på ett lekfullt sätt övning i hur man ska agera i olika situationer i den fysiska och digitala världen.

En helhetsbild av den digitala säkerheten

För organisationer produceras en tjänst med vilken organisationerna kan följa och utvärdera hur delområden inom den administrativa digitala säkerheten utvecklas. Organisationen kan producera lägesrapporter som stöd för beslutsfattandet samt följa hur situationen utvecklas inom den egna organisationen och jämföra den med den övriga offentliga förvaltningen.

Utveckling av övningsverksamheten inom digital säkerhet

I projektet utreds läget och utvecklingsbehov vad gäller övningsverksamhet inom digital säkerhet inom den offentliga förvaltningen. För att utveckla övningsverksamheten produceras anvisningar för planering och genomförande av övningar. I projektet kartläggs också behov med anknytning till övningsverksamheten och möjligheterna att producera centraliserade stödtjänster för dessa. Inom ramen för projektet genomförs också varje år övningen TAISTO, där lärdomarna testas i praktiken.

Vill du gå med i nätverket?

Anmäl dig till projektet JUDO. Du får inbjudningar till evenemang och utbildningar kring temat digital säkerhet. Du får också material som stödjer din organisations verksamhet.

Anmäl dig till distributionslistan för projektet JUDO

Fråga mer om projektet JUDO

Be om mer information per e-post

Finlands invånarantal 5 544 514