Intressebevakningsfullmaktens ikraftträdande

Intressebevakningsfullmakten träder i kraft först efter att Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata har fastställt den.

Fastställande av fullmakt

Du kan ansöka om fastställande av en intressebevakningsfullmakt om du har utsetts till fullmäktig i en intressebevakningsfullmakt som upprättats av en annan person. En förutsättning för fastställande av en fullmakt är att den som undertecknat fullmakten (fullmaktsgivaren) på grund av sitt försämrade hälsotillstånd har blivit oförmögen att sköta sina ärenden. För fastställande av fullmakten ska du skaffa ett läkarutlåtande eller någon annan därmed jämförbar tillförlitlig utredning om fullmaktsgivarens hälsotillstånd.

Du kan ansöka om fastställande av en intressebevakningsfullmakt också när du i fullmakten har utsetts till ersättare för fullmäktigen och den ordinarie fullmäktigen på grund av jäv, sjukdom eller av någon annan orsak tillfälligt är förhindrad att sköta sitt uppdrag. Den egentliga fullmäktigen kan vara jävig till exempel när motparten i ärendet är fullmäktigen själv, hans eller hennes barn, make/maka eller någon som fullmäktigen företräder. Motparter är exempelvis köpare och säljare, hyresvärd och hyresgäst eller änka/änkling och arvingar i ett dödsbo.

Du kan ansöka om fastställande av en intressebevakningsfullmakt också när du i intressebevakningsfullmakten har utsetts till sekundär fullmäktig och den ordinarie fullmäktigen inte tar emot uppdraget eller avstår från det.

Gör så här

  • Skaffa ett läkarutlåtande om fullmaktsgivaren för fastställande av intressebevakningsfullmakt
  • Fyll i ansökan om fastställande av intressebevakningsfullmakt.
  • Lämna in ansökan, läkarutlåtande och den ursprungliga intressebevakningsfullmakten till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. 
  • Behandlingen av ärendet påskyndas om ett utlåtande från fullmaktsgivaren och/eller fullmaktsgivarens make/maka bifogas till ansökan. Fullmaktsgivarens utlåtande behövs om han eller hon förstår fullmaktens betydelse. Utöver fullmaktsgivarens utlåtande behövs i allmänhet även makens/makans utlåtande. 

Pris och kostnader

Beslutsavgiften för fastställande av intressebevakningsfullmakt är 130 €. 

Handläggningstid

På riksnivå tar behandlingen av ett intressebevakningsfullmaktsärende cirka tre månader. Denna uppskattning av behandlingstiden är riktgivande. I enskilda fall kan behandlingstiden vara kortare eller längre beroende på mängden ärenden som behandlas och deras svårighetsgrad. Handläggningstiden förlängs om man tvingas vänta på att den sökande eller andra aktörer lämnar in utredningar i ärendet (exempelvis läkarutlåtande).

Ärenden behandlas i regel i den ordning de kommer in.

Vanliga frågor om att vara fullmäktig

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera årsredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post