Redovisningsskyldighet i början av intressebevakningen

När du har förordnats till intressebevakare för en myndig huvudman övervakar myndigheten din verksamhet. I början av uppdraget ska du upprätta en egendomsförteckning över din huvudmans tillgångar och skulder och lämna in den samt bilagor till myndigheten.

I egenskap av intressebevakare ska du lämna in en egendomsförteckning till förmyndarmyndigheten tre månader efter att uppdraget börjat. I egendomsförteckningen ska du anmäla huvudmannens tillgångar och skulder som du förvaltar.

Bifoga till egendomsförteckningen nödvändiga handlingar/verifikat som kopior. Egendomsförteckningen och dess bilagor skickas inte tillbaka till dig.

De uppgifter som du uppger i egendomsförteckningen fungerar samtidigt som ingående uppgifter i den första årsredovisningen. Som intressebevakare ska du föra bok så att du kan upprätta årsredovisningen årligen utifrån bokföringen. Du behöver bifoga verifikat/handlingar som bilagor för att verifiera händelserna under redovisningsperioden. Årsredovisningen och bilagorna lämnas tillbaka till dig för förvaring efter att de granskats. Du är skyldig att bevara de handlingar som uppkommit under intressebevakningen.

Som intressebevakare får du inte berätta om din huvudmans angelägenheter för andra utan hans eller hennes tillstånd. Intressebevakarens tystnadsplikt gäller även verifikatmaterial.

Gör så här

 • Läs först anvisningarna omsorgsfullt.

Anvisning för ifyllande av egendomsförteckning – myndig huvudman

 • Fyll i, skriv ut och underteckna egendomsblanketten.

Egendomsförteckning – myndig huvudman

 • Lämna in blanketten och bilagor till den lokala myndigheten inom tre månader från det att ditt uppdrag börjat.

Man strävar efter att granska egendomsförteckningarna så fort som möjligt efter att de inkommit. Om det under granskningen finns behov av ytterligare upplysningar eller komplettering, kontaktas du.

Minneslista

 • För bok från början av uppdraget.
 • Förvara kontoutdrag och verifikat i sådan form att du alltid kan använda dem.
 • Förvara handlingar som uppkommer under intressebevakningen hos dig själv, kom ihåg tystnadsplikten och den allmänna aktsamhetsplikten.
 • Upprätta en egendomsförteckning.
 • Bifoga nödvändiga bilagor som kopior, egendomsförteckningen skickas inte tillbaka.
 • Kartläggning av egendomen och fastställande av gängse värde (bostadsaktier, fastigheter, dödsboandelar, depositioner, bankfack, fonder, börs- och andra aktier, placeringsförsäkringar, värdeföremål, fordon).
 • Kartläggning av skulder (bank, utsökning, inkassobyråer, garantier, skuldebrev, skuldsanering).
 • Förbindelse till banken (ändringar i kontots användarrättigheter, öppnande av konto för dispositionsmedel, kontoarrangemang).
 • Pensionsdeklarationer, beskattnings- och förmånsbeslut (begär deklarationer och beslut till dig själv, styr inkomsterna till huvudmannens konto som intressebevakaren förvaltar).
 • Gällande avtal (hyra, serviceboende, vårdavgifter, försäkringar).
 • Skötsel av löpande ärenden (betalning av fakturor och överföring av dem till intressebevakare för skötsel, adressändringar, kontroll av/ansökan om förmåner).
 • Avtala med din huvudman om hur de disponibla medlen ska användas.
 • Utred om det finns behov av att låta godkänna en egendomsförvaltningsplan, till exempel i fråga om skogsegendom

Centrala begrepp

Huvudman

Person som du uträttar ärenden för

Intressebevakare

Person som förordnats att sköta sin huvudmans ekonomiska angelägenheter och förvalta dennes egendom

Egendomsförteckning

Förteckning där du anmäler din huvudmans egendom och skulder när tillsynen börjar

Årsredovisning

Redovisning över förvaltningen av din huvudmans egendom som ges varje kalenderår

Slutredovisning

Redovisning över förvaltningen av din huvudmans egendom från kalenderårets början till slutdatumet för intressebevakningen

Redovisningstillsyn

Förmyndarmyndigheten granskar dina års- och slutredovisningar

Vanliga frågor om att vara intressebevakare 

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post