Fullmäktigen är jävig

Som fullmäktig kan du ibland vara jävig att representera fullmaktsgivaren. Jävighet kan uppstå till exempel på grund av att du eller en närstående till dig är motpart i ett ärende som ska uträttas. Detta gäller vanligtvis till exempel hyresavtal, bostadsköp, arvskifte eller gåvor.

Som fullmäktig är du enligt lagen jävig att företräda fullmaktsgivaren när du i själva verket är fullmaktsgivarens motpart. Du är också jävig att företräda fullmaktsgivaren när motparten är någon annan person som står dig nära, till exempel din make/maka eller ditt barn. Jäv kan också uppstå när fullmaktsgivarens och ditt intresse står i konflikt med varandra av orsaker som inte beror på närhet.

Om det i intressebevakningsfullmakten har utsetts en ersättare för fullmäktigen, till exempel en person utanför familjen, kan han eller hon i detta fall ansöka om fastställande av intressebevakningsfullmakten för sin del. När myndigheten har fastställt fullmakten för fullmäktigens ersättare har denne behörighet att företräda fullmaktsgivaren i det ärende där den egentliga fullmäktigen är jävig.

Gör så här

Ersättaren för fullmäktigen fyller i ansökan på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats för att fastställa intressebevakningsfullmakten och skickar den till myndigheten.

Ansökan

Pris

Tjänsten är avgiftsbelagd. Fastställandet av en intressebevakningsfullmakt kostar 130 euro/beslut.

Intressebevakare som förordnats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Om en ojävig ersättare inte har utsetts i intressebevakningsfullmakten, kan du hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansöka om förordnande av en intressebevakare för fullmäktigens uppgifter. Till intressebevakare kan förordnas en allmän intressebevakare eller en privatperson som har gett sitt samtycke till uppdraget och som är både lämplig och ojävig att verka som intressebevakare. Intressebevakaren ska alltid ansöka om förmyndarmyndighetens tillstånd för rättshandlingar som räknas upp i 34 § i lagen om förmyndarverksamhet.

 

Gör så här

Fyll i en ansökan om att förordna en intressebevakare att sköta fullmäktigens uppgifter på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas sida och lämna in den till myndigheten.

Ansökan

Bifoga privatpersonens samtycke till intressebevakaruppdraget till ansökan.
Om du föreslår en allmän intressebevakare för uppdraget som intressebevakare behöver du inte bifoga en privatpersons samtycke till uppdraget som intressebevakare.

Samtyckesblankett

 

Pris

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Förordnandet av intressebevakare kostar 113 euro/beslut. Ingen avgift tas ut om fullmaktsgivarens nettoinkomster i pengar inklusive sociala förmåner understiger 8 147 euro om året.

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet.

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post

Postadress

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata/Förmyndarverksamhet, PB 1001, 02151 Esbo

Du kan skicka all post till förmyndarverksamheten, med undantag för egendomsförteckningar, årsredovisningar och slutredovisningar, till postadressen

ovan. De postas till den egna adressen till varje serviceställe som bedriver övervakning.

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 029 55 36305

Chat-tjänsten

Du kan också fråga om oss via chatten på vår webbsidor. Chatten betjänar mån-fre kl. 9-15. Ange inte känsliga uppgifter, såsom personbeteckning, i chatten.

Chatten hittar du i nedre kanten till höger på denna sida.

Serviceställen

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata