Fullmäktige är tillfälligt förhindrad

Som fullmäktig kan du ibland också annars vara förhindrad att företräda fullmaktsgivaren. Sådana tillfälliga orsaker är till exempel sjukdom eller lång vistelse utomlands.

Om det i intressebevakningsfullmakten har utsetts en ersättare för fullmäktigen, kan han eller hon i detta fall ansöka om fastställande av intressebevakningsfullmakten för sin del. När en myndighet har fastställt en fullmakt för ersättarens del, är han eller hon behörig att företräda fullmaktsgivaren medan fullmäktigen är förhindrad.

Gör så här

Ersättaren för fullmäktigen fyller i ansökan på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas webbplats för att fastställa intressebevakningsfullmakten och skickar den till myndigheten.

Ansökan

Pris

Tjänsten är avgiftsbelagd. Fastställandet av en intressebevakningsfullmakt kostar 130 euro/beslut.

Intressebevakare som förordnats av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Om ingen ersättare har utsetts i intressebevakningsfullmakten, kan du hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ansöka om förordnande av en intressebevakare för fullmäktigens uppgifter. Till intressebevakare kan förordnas en allmän intressebevakare eller en privatperson som har gett sitt samtycke till uppdraget och som är lämplig att verka som intressebevakare. Intressebevakaren ska alltid ansöka om förmyndarmyndighetens tillstånd för rättshandlingar som räknas upp i 34 § i lagen om förmyndarverksamhet.

Gör så här

Fyll i en ansökan om att förordna en intressebevakare att sköta fullmäktigens uppgifter på Myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas sida och lämna in den till myndigheten.

Ansökan

Bifoga privatpersonens samtycke till intressebevakaruppdraget till ansökan.
Om du föreslår en allmän intressebevakare för uppdraget som intressebevakare behöver du inte bifoga en privatpersons samtycke till uppdraget som intressebevakare.

Samtyckesblankett

Pris

Tjänsten är avgiftsbelagd.

Förordnandet av intressebevakare kostar 123 euro/beslut. Ingen avgift tas ut om fullmaktsgivarens nettoinkomster i pengar inklusive sociala förmåner understiger 8 147 euro om året.

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera årsredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post