Förordnande av intressebevakare

Förutsättningarna för förordnande av intressebevakare är

  • att personen själv inte kan sköta sina ärenden. Oförmågan ska bero på sjukdom, försämrat hälsotillstånd eller annan motsvarande orsak. Oförmågan utreds vanligtvis med läkarutlåtande.
  • Personen har ekonomiska/andra skäl till att skötseln inte har ordnats på annat sätt (länk till rubriken om lindrigare metoder) Förordnandet av en intressebevakare måste därmed vara nödvändigt som det sista sättet att sköta ärendet.
  • Den som föreslagits till intressebevakning ska gå med på det eller så anses hans eller hennes motsättning till det inte motiverat med hänsyn till hans eller hennes tillstånd (exempelvis sjukdomens art) och behovet av intressebevakning (exempelvis obetalda räkningar under en lång tid).

Alla dessa förutsättningar ska uppfyllas samtidigt för att en intressebevakare kan förordnas.

Ärenden om förordnande av en intressebevakare anhängiggörs hos förmyndarskapsmyndigheten:

  1. Genom ansökan när personen vill att en intressebevakare förordnas till honom eller henne själv och personen är förmögen att förstå vad det innebär för honom eller henne att förordna en intressebevakare. Den sökande ska be om förordnande av en viss person som sin intressebevakare.
  2. Genom att anmäla att en person är i behov av intressebevakning. Anmälan kan göras av vem som helst utan att hindras av tystnadsplikten. Anmälan ska vara motiverad, det vill säga det ska framgå varför förordnandet av en intressebevakare är nödvändigt för personen och vilka problem som finns i hanteringen av ärenden.

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post