Förordnade av ställföreträdande intressebevakare

Intressebevakaren behöver en ställföreträdare om han eller hon är jävig eller förhindrad att sköta sitt uppdrag.

Som intressebevakare för en myndig huvudman får du inte representera honom eller henne t.ex. vid arvskiftet, om motparten är du själv, din make eller maka, ditt barn eller en annan huvudman som du representerar. Som intressebevakare är du jävig också om motparten är någon av följande:

  • make/maka till ditt barn, din makes/makas barn eller make/maka till denne
  • din eller din makes/makas barnbarn, syskon, förälder eller far- och morförälder eller make/maka till någon av dessa
  • barn till ditt syskon eller ett syskon till någon av dina föräldrar.

Makar är både äkta makar och sambor. Halvsläktingar jämställs med släktingar.

Vårdnadshavarna till ett minderårigt barn är barnets intressebevakare. Som intressebevakare för ett minderårigt barn är du jävig att företräda ditt minderåriga barn i en situation där du själv, din make, ditt barn eller en annan huvudman som du representerar är motpart.

Som intressebevakare är du jävig också om dina och din huvudmans intressen på annat sätt står i konflikt med varandra.

Dessutom kan du vara förhindrad att sköta ditt uppdrag på grund av sjukdom eller lång frånvaro.

Ställföreträdare för intressebevakaren kan vara antingen en privatperson eller en allmän intressebevakare. Om du föreslår en privatperson som ställföreträdare ska han eller hon ge ett skriftligt samtycke till uppgiften. Dessutom ska han eller hon ha tillräcklig kompetens för att företräda huvudmannen i ärendet i fråga. Förmyndarmyndigheten beslutar om den person du föreslår kan vara din ställföreträdare.

Ett ärende som gäller ställföreträdande intressebevakare behandlas i skriftligt förfarande. Behandlingen av din ansökan går snabbare om du genast lämnar in alla nödvändiga bilagor i samband med ansökan. Bifoga till ansökan det skriftliga samtycket av den föreslagna privatpersonen samt vid behov handlingar i anslutning till den planerade åtgärden, till exempel bouppteckningsinstrumentet i arvskiftesärendet. Vid behov ber vi dig om komplettering.

 

Gör så här

  • Skriv ut och fyll i ansökan om förordnande av ställföreträdande intressebevakare och vid behov samtycke av ställföreträdaren för en privat intressebevakare

Fyll i ansökan

Blankett för samtycke

  • Ansökan kan även skickas per e-post som krypterad e-post. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet.
  • Skicka den undertecknade och skannade ansökan jämte bilagor till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata per e-post eller post eller till närmaste serviceställe för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Minneslista

  • En privatperson eller en allmän intressebevakare kan fungera som ställföreträdare för intressebevakaren. En privatperson ska vara tillgänglig och dessutom ha tillräcklig kompetens för att företräda huvudmannen i ärendet i fråga. En privatperson ska bes om sitt skriftliga samtycke till uppgiften.
  • Ställföreträdaren ska ansöka om tillstånd för de för huvudmannen viktigaste åtgärderna.
  • Ställföreträdarens uppdrag upphör när han eller hon har utfört den åtgärd som hör till hans eller hennes uppgift, t.ex. representerat huvudmannen vid arvskiftet och ansökt om tillstånd för detta.
  • Intressebevakaren kan vara jävig att företräda sin huvudman även om man inte behöver ansöka om tillstånd för åtgärden.

Pris

Förordnande av en ställföreträdande intressebevakare kostar 113 €/beslut, eftersom ärendet anhängiggjorts år 2020.

Förordnande av en ställföreträdande intressebevakare kostar 123 €/beslut, eftersom ärendet anhängiggjorts år 2021 eller 2022.

Ingen avgift tas ut om huvudmannens nettoinkomster i pengar inklusive sociala förmåner understiger 8 147 € om året.

 

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden är fyra månader.

Ärenden behandlas i regel i den ordning de kommer in. I enskilda fall kan behandlingstiden vara kortare eller längre beroende på mängden ärenden som behandlas och deras svårighetsgrad. Behandlingstiden blir längre om ansökan inte har alla nödvändiga utredningar.

Länkar till lagar som berör ärendet

Lag om förmyndarverksamhet

Vanliga frågor

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post