Fastställande av erkännande av faderskap och upphävande av en äkta mans faderskap

Syftet med en faderskapsutredning är att inhämta uppgifter till stöd av för att utreda faderskapet. Faderskapet utreds av kommunens barnatillsyningsman.

Faderskapet utreds av kommunens barnatillsyningsman och fastställs av myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Om barnet är fött inom äktenskapet är den äkta maken automatiskt barnets pappa. Om ni inte är gifta måste faderskapet utredas och fastställas.

Faderskap i samband med fertilitetsbehandling

Om barnet har fötts med hjälp av fertilitetsbehandling fastställs ditt faderskap efter myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas beslut, om du har gett ditt medgivande i samband med vården tillsammans med mamman. Om behandlingen endast har getts till mamman fastställs ditt faderskap efter myndigheten för digitalisering och befolkningsdatas beslut, om du har gått med på att ge upp fastställande av faderskap eller om du i samförstånd med modern har gått med på fastställande av faderskap efter att behandlingen getts. Barnatillsyningsmannen utreder ditt faderskap och därefter fastställs det av myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Upphävande och fastställande av faderskap till ett barn som fötts inom äktenskapet

Faderskapet till ett barn som fötts inom äktenskapet kan upphävas hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata i två fall efter att barnatillsyningsmannen först har utrett faderskapet.

  • En annan man kan erkänna faderskapet till ett barn som fötts inom äktenskapet när mamman och den äkta maken har godkänt erkännandet. Den äkta makens faderskap upphävs samtidigt som myndigheten för digitalisering och befolkningsdata fastställer faderskapet för den man som erkänt det.
  • Ett par som är gifta med varandra kan be barnatillsyningsmannen att utreda faderskapet, begäran ska göras innan barnet är sex månader gammalt. Om den äkta mannen inte kan vara barnets far enligt ett DNA-prov kan paret tillsammans ansöka om att den äkta mannens faderskap upphävs. Ansökan ska göras hos myndigheten för digitalisering och befolkningsdata innan barnet fyller ett år.

Fyll i ansökan

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan dock inte upphäva faderskapet om modern har fått fertilitetsbehandling.

Gör så här

  • Du kan erkänna ditt faderskap redan innan barnet fötts genom att anmäla till kommunens moderskapsrådgivning eller barnatillsynsmannen att du är barnets pappa. Du måste göra anmälan personligen i mammans närvaro.

  • Om du inte har erkänt ditt faderskap före barnets födelse kan du erkänna ditt faderskap efter barnets födelse genom att personligen meddela barnatillsyningsmannen att du är barnets pappa.

Upphävande av en äkta mans faderskap

  • Innan faderskapet till barnet kan upphävas måste faderskapet utredas hos barnatillsynsmannen

Handläggningstid

Handläggningstiden är i genomsnitt fem arbetsdagar från det att alla nödvändiga handlingar har lämnats in till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Pris

Tjänsten är kostnadsfri.

Vanliga frågor

Våra kontaktuppgifter

1. E-post

Kontakta oss i första hand per e-post: Använd vår krypterade e-post, så att dina uppgifter hemlighålls. Välj som mottagare för den krypterade e-posten [email protected].

Skicka krypterad e-post

2. Telefon

Telefontjänsten numret är 0295 537 314.

Servicetider:

  • mån 9-15
  • tis-fre 9-12

3. Postadress

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1007, 28101 Björneborg