Fastställande av erkännande av moderskap

Förutom den mamma som har fött barnet kan även den kvinna som har gett sitt samtycke till fertilitetsbehandling fastställas som mamma.

Syftet med moderskapsutredningen är att inhämta uppgifter till stöd för att fastställa den andra mamman till ett barn som har kommit till med hjälp av fertilitetsbehandling.

Den som har fött barnet är alltid barnets mamma. Man kan även fastställa att barnet har en andra mamma, om barnet har fötts till följd av fertilitetsbehandling och båda mammorna har gett sitt samtycke till fertilitetsbehandlingen.

Ett krav för att fastställa moderskapet är även att man inte kan fastställa eller identifiera en pappa. Inget faderskap kan fastställas om donatorn inte har gått med på att fastställas som pappa till det barn som fötts genom fertilitetsbehandling. Om barnet har fötts under mammans och mammans äkta mans äktenskap kan den andra mamman ändå erkänna sitt moderskap om mamman och den äkta mannen godkänner erkännandet. Den äkta mannens faderskap upphävs samtidigt som den kvinnas moderskap som erkänt det fastställs.

Gör så här

  • Du kan erkänna ditt moderskap redan innan barnet fötts genom att anmäla till kommunens moderskapsrådgivning eller barnatillsynsmannen att du är barnets andra mamma. Du måste göra anmälan personligen i den gravidas närvaro.
  • Ni behöver ha ett intyg över fertilitetsbehandlingen med er
  • Om moderskapet erkänns hos barnatillsyningsmannen innan barnet föds, ska ni också ha med er ett intyg över graviditeten som ni får från rådgivningsbyrån.
  • Om du inte har erkänt ditt moderskap före barnets födelse kan du erkänna ditt moderskap efter barnets födelse genom att personligen meddela barnatillsyningsmannen att du är barnets andra mamma.
  • Den barnatillsyningsman som har utrett moderskapet skickar protokollet över moderskapsutredningen och handlingarna om erkännandet till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, som fastställer moderskapet utifrån de handlingar som barnatillsyningsmannen skickat.
  • Om moderskapet har erkänts före barnets födelse kan barnatillsyningsmannen upprätta ett utredningsprotokoll först efter att det har gått 30 dagar efter barnets födelse.

Minneslista

  • Barnatillsyningsmannen ska utreda moderskapet innan myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan bekräfta även den andra modern.
  • Man kan även fastställa att barnet har en andra mamma, om barnet har fötts till följd av fertilitetsbehandling och båda mödrarna har gett sitt samtycke till fertilitetsbehandlingen.
  • Dessutom är det ett krav för att fastställa moderskapet att man inte kan fastställa eller identifiera en pappa.
  • Bestämmelserna om erkännande av moderskap som vi redogör för här tillämpas om samtycke till fertilitetsbehandling har getts tidigast 1.4.2019.

Handläggningstid

Handläggningstiden är i genomsnitt fem arbetsdagar från det att alla nödvändiga handlingar har lämnats in till myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Pris

Tjänsten är avgiftsfri.

Vanliga frågor

Våra kontaktuppgifter

1. E-post

Kontakta oss i första hand per e-post: Använd vår krypterade e-post, så att dina uppgifter hemlighålls. Välj som mottagare för den krypterade e-posten [email protected].

Skicka krypterad e-post

2. Telefon

Du kan också kontakta oss per telefon.

Vårt telefonnummer är 0295 537 314. Vi betjänar per telefon vardagar kl. 9–12.

3. Postadress

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1007, 28101 Björneborg