Egendomsförvaltningsplan, skogsbruksplan och försäljning av skog

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kan beordra dig i egenskap av intressebevakare att upprätta eller låta upprätta en egendomsförvaltningsplan för din huvudmans förmögenhet och att få den fastställd. Ärendet påverkas av hur mycket egendom din huvudman har och vilken typ av egendom det är fråga om. Som intressebevakare kan du också själv ta initiativet och göra en ansökan om att få förvaltningsplanen fastställd.

Om din huvudman innehar skogsegendom, kan du låta upprätta en skogsbruksplan och ansöka om att få planen fastställd. Om din huvudmans skog (trädbestånd) säljs enligt en fastställd skogsbruksplan, behöver du som intressebevakare inte söka tillstånd för försäljningen av skogen.

Försäljningen av skog och marksubstanser är tillståndspliktig, om du säljer din huvudmans skog eller marksubstanser utan en godkänd egendomsförvaltningsplan. Du behöver också tillstånd för ett avtal genom vilket rätten att avverka skog eller ta marksubstanser överlåts.

Med marksubstanser avses sten, grus, sand, lera, torv, jord eller mylla.

Innan du fattar beslut i ärenden som hör till uppdraget ska du ta reda på huvudmannens åsikt, om saken kan anses vara viktig för huvudmannen och hörandet kan ske utan betydande svårigheter. Det är dock inte nödvändigt att höra huvudmannen om denne inte kan förstå sakens betydelse.

Gör så här

 • Fyll i ansökan om lämna in den och bilagorna till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Tillståndsansökan

 • Behandlingen av din ansökan går snabbare om du genast lämnar in alla nödvändiga bilagor i samband med ansökan. Vid behov ber vi dig komplettera ansökan.

 • Begäran om komplettering skickas elektroniskt via tjänsten Suomi.fi-meddelanden eller per e-post, med brev per post eller per telefon.

Nödvändiga handlingar

Bilagor som behövs för att fastställa en egendomsförvaltningsplan

För att fastställa en egendomsförvaltningsplan behöver du följande bilagor:

 • En förvaltningsplan, av vilka ska framgå huvudmannens förmögenhet, förändringar i den samt en plan för hur egendomen används och förvaltas
 • Om huvudmannen är en minderårig person som fyllt 15 år eller en myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, foga till ansökan personens skriftliga åsikt om rättshandlingen.

Bilagor som behövs för att fastställa en skogsbruksplan

För att fastställa en skogsbruksplan behöver du följande bilagor:

 • Skogsbruksplan
 • Om fastighetsägaren är ett dödsbo som huvudmannen är delägare i, foga till ansökan en kopia av bouppteckningen, en kopia av den avlidnes eventuella testamente, inklusive delgivnings- eller lagakraftbevis, och en kopia av ett eventuellt äktenskapsförord.
 • Om huvudmannen är en minderårig person som fyllt 15 år eller en myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, foga till ansökan personens skriftliga åsikt om rättshandlingen.

Handlingar som behövs vid försäljning av skog eller marksubstanser

Då du ansöker om tillstånd att sälja skog eller marksubstanser på din huvudmans vägnar, behöver du följande bilagor:

 • Avtalshandlingen eller ett utkast till en sådan
 • Om fastigheten ägs av ett dödsbo som huvudmannen är delägare i, foga till ansökan en kopia av bouppteckningen eller den fastställda delägarförteckningen i bouppteckningen, en kopia av den avlidnes eventuella testamente, inklusive delgivnings- eller lagakraftbevis, och en kopia av ett eventuellt äktenskapsförord.
 • Vid försäljning av skog en experts uppskattning av köpesumman eller givna anbud
 • Vid försäljning av marksubstanser en experts uppskattning av köpesumman
 • Om ägarna har låtit en skogsvårdsförening eller annat ombud sköta försäljningen av skogen, fogas till ansökan ett uppdragsavtal samt ett sammandrag av mängd- och prisuppskattningen för virkeshandeln
 • Om huvudmannen är en minderårig person som fyllt 15 år eller en myndig person vars handlingsbehörighet inte har begränsats och som förstår sakens betydelse, foga till ansökan personens skriftliga åsikt om åtgärden.

Minneslista

 • Förvissa dig om att åtgärden är i din klients intresse.
 • Diskutera ärendet med din huvudman och ta reda på hans eller hennes åsikt, om personen kan förstå sakens betydelse.
 • Kontrollera att du har alla bilagor som behövs för tillståndsansökan. Bilagorna kan vara kopior.
 • För att fastställa skogsbruksplanen behöver du en skogsbruksplan för tio år. Planen utarbetas av till exempel skogsvårdsföreningar och större skogsbolag.

 

Pris

Fastställandet av en egendomsförvaltningsplan kostar 184 euro.

Handläggningspriset för en tillståndsansökan som gäller försäljning av skog eller marksubstanser är 184 euro.

Handläggningstid

Den genomsnittliga handläggningstiden för ärenden som gäller tillstånd och fastställande är två månader.

Ärenden behandlas i regel i den ordning de inkommer. I enskilda fall kan behandlingstiden vara kortare eller längre beroende på mängden ärenden som behandlas och deras svårighetsgrad. Behandlingstiden blir längre om ansökan inte har alla nödvändiga utredningar.

Vanliga frågor

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post