Behovet av intressebevakning och intressebevakningens omfattning

En fullvuxen person som till exempel på grund av försämrat hälsotillstånd eller någon annan motsvarande orsak inte förmår sköta ärenden som gäller hans eller hennes person eller angelägenheter som gäller hans eller hennes förmögenhet kan förordnas en intressebevakare. En intressebevakare kan dock endast förordnas om det annars inte går att sköta ärendena på ett lämpligt sätt. En intressebevakare kan vid behov även förordnas för att sköta ett enda ärende.

Utredning av behovet av intressebevakning

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB) utreder behovet av intressebevakning utifrån personens egen ansökan eller en anmälan som gjorts av en annan person.

Om personen ansöker om att bli förordnad en intressebevakare, ska han eller hon skicka sin ansökan med ett bifogat läkarutlåtande över behovet av intressebevakning. Därtill håller MDB personligt samråd om ärendet med den sökande.

Om MDB utreder ärendet utifrån en anmälan som gjorts av en annan person, begär MDB att få av sjuk- och hälsovården ett läkarutlåtande över behovet av intressebevakning.  Därtill håller MDB samråd med personen som föreslås bli förordnad en intressebevakare om han eller hon förmår förstå sakens betydelse.

MDB kan även hålla samråd i ärendet med närstående till den sökande eller personen som föreslås bli förordnad en intressebevakare. Därtill kan MDB vid behov begära att få utredningar och utlåtanden av olika myndigheter, såsom socialväsendet, utsökningsmyndigheter, vårdpersonal och banker.

Förordnande av en intressebevakare

Om det är nödvändigt att förordna en intressebevakare, kan intressebevakaren förordnas av MDB, om personen som har själv ansökt om att MDB förordnar en intressebevakare, förmår förstå sakens betydelse och begär att en viss person förordnas till hans eller hennes intressebevakare. I övriga situationer ansöker MDB hos domstolen om att förordna en intressebevakare, om det finns behov för det.

En intressebevakare kan förordnas för uppdraget tills vidare eller för viss tid.

Begränsning av handlingsbehörigheten

Förordnande av en intressebevakare begränsar inte huvudmannens handlingsbehörighet, men det är vanligtvis tillräckligt för att trygga huvudmannens intresse.

Personens handlingsbehörighet kan endast begränsas om hans eller hennes viktiga intressen äventyras och om det inte är tillräckligt att enbart förordna en intressebevakare för att trygga personens intresse. Det är domstolen som beslutar om att begränsa handlingsbehörigheten. Domstolen kan besluta att huvudmannen exempelvis inte har rätt att skuldsätta sig eller skänka bort sin bostad. Handlingsbehörigheten kan även begränsas så att huvudmannen omyndigförklaras. Omyndigförklarandet är det sista alternativet, eftersom handlingsbehörigheten inte får begränsas mer än nödvändigt för att skydda personen.

Upphörande av intressebevakarens uppdrag

Intressebevakarens uppdrag förordnas att upphöra, om huvudmannen inte längre är i behov av intressebevakning.

Intressebevakarens uppdrag upphör även om huvudmannen avlider eller intressebevakarens befrias från sitt uppdrag. Om intressebevakarens uppdrag baseras på att huvudmannen är minderårig, upphör intressebevakaruppdraget när huvudmannen fyller 18 år.

En intressebevakare kan befrias från sitt uppdrag på dennes begäran eller om han eller hon visar sig vara olämplig för uppdraget. Om huvudmannen fortfarande är i behov av intressebevakning, kan han eller hon förordnas en ny intressebevakare.

 

 

Blanketter

Alla blanketter som gäller förmyndarverksamheten hittar du på sidan Blanketter.

Gå till Blanketter

Du kan göra en ansökan i den elektroniska tjänsten, om du ansöker om lov för delning, delning av egendom eller arvskifte. Tjänsten är tillgänglig i sådana fall, där du gör en ansökan som den enda intressebevakaren för en huvudmans del. Fyll i och skicka ansökan i den elektroniska tjänsten. För att skicka den elektroniska blanketten krävs stark autentisering. Du behöver bilagorna för din ansökan i elektronisk form genast, när du börjar fylla i ansökningsblanketten.

Fyll i tillståndsansökan elektroniskt

Kontaktuppgifter för förmyndarverksamheten

E-post

Du kan kontakta oss per e-post. Använd krypterad e-post om ditt meddelande innehåller personuppgifter eller annat konfidentiellt. Skicka meddelandet till [email protected]

Skicka krypterad e-post

Besöksadress

Serviceställen

Postadressen

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata / Förmyndarverksamheten, PB 1001, 02151 Esbo

Observera att post som gäller förteckning över egendomsförteckingar, årsredovisningar och slutredovisningar ska lämnas in eller skickas per post till det serviceställe som behandlar ärendet. Se serviceställenas postadresser.

Telefon

Telefonnummer 0295 536 305

Telefontjänsten betjänar vardagar kl. 9–15

Prislista

Finlands invånarantal 5 544 289