Behandling av ett intressebevakningsärende hos förmyndarskapsmyndigheten

Behandlingen av ett intressebevakningsärende hos förmyndarskapsmyndigheten varierar beroende på om ärendet har anhängiggjorts genom personens egen ansökan eller en annan persons anmälan. Förmyndarskapsmyndigheten kan avgöra ett ärende i vilket personen ansöker om förordnande av en intressebevakare till sig själv. Efter att en anmälan kommit in till förmyndarskapsmyndigheten utreder myndigheten om personen är i behov av intressebevakning och gör vid behov en ansökan till tingsrätten om förordnande av en intressebevakare. Alla anmälningar som kommer in till förmyndarskapsmyndigheten leder alltså inte till förordnade av en intressebevakare.

Hörande av sökanden

Om personen ber förmyndarskapsmyndigheten om att förordna en intressebevakare åt sig själv hör myndigheten alltid honom eller henne personligen. Det innebär en diskussion under fria former om frågor som har med förordnande av en intressebevakare att göra. Hörandet sker i första hand på förmyndarskapsmyndighetens enhet eller via en fjärranslutning. Fjärranslutningen kan upprättas exempelvis via ärendehanterings-/samservicekontoret eller vårdhemmets, socialarbetarens eller en annan tjänstemans dator. Hörandet kan anordnas via fjärranslutning även på en annan enhet på myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Hörande är möjligt att anordna exempelvis på sjukhus eller vårdhem om det inte är möjligt att anordna på annat sätt.

Hörande av anhöriga

I samband med den egna ansökan avgör den sökandes åsikt som utgångspunkt om hans eller hennes anhöriga hörs i samband med hanteringen av ärendet. En myndighet kan vid behov höra den sökandes maka, barn eller andra anhöriga. De anhöriga hörs som utgångspunkt skriftligen.

Hanteringen av intressebevakningsärendet och utredning av situationen

Hanteringen av anmälningsärendet sker som utgångspunkt skriftligen på förmyndarskapsmyndigheten. Myndigheten utreder behovet av intressebevakning hos den som är föremål för anmälan genom att om det är

möjligt hör personen själv. Vid behov hör myndigheten också hans eller hennes anhöriga. Myndigheten kan exempelvis höra maka, barn eller en person som tidigare har haft hand om personens ärenden.

Förmyndarskapsmyndigheten kan utreda behovet av intressebevakning genom att skaffa andra utredningar som anses nödvändiga. Man kan be om utredningar från exempelvis utsökningsmyndigheten, socialväsendet, hälso- och sjukvården, banker, folkpensionsanstalten och andra sådana instanser som kan ha nödvändig information för att lösa ärendet.

Utredningar som behövs i intressebevakningsärendet

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post