Begränsning av handlingsbehörigheten och omyndigförklaring

Förordnandet av intressebevakare är oftast ett tillräckligt sätt att trygga intressena för en person som är i behov av intressebevakning. En begränsning av en persons handlingsbehörighet blir aktuell främst när personen på grund av sin sjukdom aktivt och i strid med sina intressen försöker skada sin ekonomiska ställning, till exempel genom att skänka bort egendom eller ta skulder. I dessa situationer räcker det inte nödvändigtvis enbart att förordna en intressebevakare för att trygga intressebevakarens intresse. Tingsrätten kan då bestämma att

  • personen endast kan företa vissa rättshandlingar, till exempel ta en skuld, tillsammans med sin intressebevakare, eller att
  • personen kan fatta beslut om sin egendom endast tillsammans med intressebevakaren.

Med hjälp av ovan nämnda begränsningar kan man effektivt säkerställa till exempel att egendom som är viktig med tanke på huvudmannens försörjning, såsom en bostad eller en gårdsbruksenhet, förblir i huvudmannens ägo. Om den ovan nämnda begränsningen med tanke på skyddet av personen inte är ändamålsenlig eller tillräcklig, kan tingsrätten bestämma att

  • personen inte har behörighet att företa vissa rättshandlingar eller ett
  • personen har inte rätt att fatta beslut om sin egendom.

I allmänhet leder denna begränsning till att personen inte har rätt att ta skulder. Efter att förordnandet har utfärdats kan endast intressebevakaren företa de rättshandlingar som avses i förordnandet och förfoga över den egendom som specificeras i förordnandet på huvudmannens vägnar.

En begränsning av funktionsförmågan kan komma i fråga antingen i samband med förordnandet av en intressebevakare eller som ett separat ärende när en intressebevakare redan tidigare har förordnats för personen i fråga. En minderårigs handlingsbehörighet kan begränsas efter att han eller hon har fyllt 17 år. Begränsningen börjar när han eller hon fyller 18 år.           

En person med begränsad handlingsbehörighet behöver alltid en intressebevakare för att uträtta ärenden som personen på grund av begränsningen inte längre själv kan besluta om. När domstolen beslutar om begränsning av handlingsbehörigheten ska den samtidigt förordna en intressebevakare för personen, om han eller hon inte redan tidigare har förordnats en intressebevakare vars uppgift omfattar de ärenden som huvudmannen på grund av begränsningen inte längre själv kan besluta om.

Begränsningen av handlingsbehörigheten gäller tills vidare eller för den tid som anges i beslutet. Begränsningen eller dess giltighetstid kan ändras på grund av förändrade omständigheter och ska annulleras, om det inte längre är nödvändigt.

Omyndigförklaring

En person kan som sista och yttersta åtgärd förklaras omyndig, endast dock i sådana fall där begränsningen av handlingsbehörigheten inte räcker som skydd. En omyndig person har endast rätt att företa rättshandlingar av ringa betydelse. En omyndig person kan således besluta om till exempel de dispositionsmedel som intressebevakaren ger honom eller henne. En omyndig person kan dock inte till exempel öppna en telefonanslutning eller sälja en personbi i sin ägo. I ekonomiska ärenden och ärenden som gäller den omyndiges egendom och som är av större än ringa betydelse företräds den omyndige av sin intressebevakare.

En omyndig person kan dock alltid besluta om saker som gäller sin person, om han eller hon förstår betydelsen av det aktuella ärendet. En omyndig person kan när han eller hon förstår sakens betydelse till exempel ansöka om pass eller göra en anmälan om ändring av sitt namn. Om den omyndige inte förstår betydelsen av ett ärende som gäller sin person, kan intressebevakaren avgöra ärendet för den omyndiges räkning, om domstolen har bestämt det. Intressebevakaren kan dock aldrig på huvudmannens vägnar besluta om ett ärende som är av särskilt personlig karaktär. Intressebevakaren kan således inte på huvudmannens vägnar till exempel ingå äktenskap, erkänna faderskap eller för huvudmannens räkning ingå testamente, intressebevakningsfullmakt eller äktenskapsförord.

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post