Ansökan om förordnande av intressebevakare

Du kan ansöka om en intressebevakare till dig själv om du har fyllt 18 år och är oförmögen att ha hand om dina ekonomiska ärenden på grund av sjukdom, försämrat hälsotillstånd eller annat motsvarande skäl. En förutsättning är att dina ärenden inte kan skötas på annat sätt.

En intressebevakare kan förordnas att sköta din egendom och dina ekonomiska ärenden eller så kan intressebevakaren förordnas till att sköta enskilda uppgifter, som exempelvis försäljning av en fastighet eller ett arvskifte. En intressebevakare kan förordnas att sköta ekonomiska ärenden under en begränsad period, exempelvis i två år, eller så kan förordnandet gälla tills vidare.

Intressebevakarens uppgift kan förordnas av en privatperson, om han eller hon ger sitt medgivande till uppgiften och i övrigt är passande för den. Även en allmän intressebevakare kan förordnas till uppdraget som intressebevakare, som har som sitt huvudsakliga arbete att sköta flera personers ekonomiska ärenden.

Intressebevakaren är redovisningsskyldig till tillsynsmyndigheten om hur uppdraget har skötts. Han eller hon har rätt att få ett skäligt arvode för de uppgifter som han eller hon sköter och ersättning för nödvändiga utgifter. Intressebevakaren är förbunden av tystnadsplikt.

Intressebevakarens uppdrag kan upphöra om du inte längre har behov av intressebevakning. Intressebevakarens uppgift och förordnandets giltighetstid kan också ändras.

Om intressebevakaren är förhindrad att sköta sin uppgift eller inte kan sköta den på grund av sjukdom/annan frånvaro kan en ställföreträdare förordnas för intressebevakaren. Intressebevakaren kan vara jävig när det gäller att representera dig i exempelvis en fastighetsaffär av den anledningen att motparten är intressebevakaren själv eller dennes barn.

Gör så här

  • Fyll i ansökan om förordnande av intressebevakare.

Fyll i ansökan

  • Skicka ansökan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata tillsammans med nödvändiga bilagor.
  • De nödvändiga bilagorna är ett läkarutlåtande om ditt hälsotillstånd och en privatpersons medgivande till uppgiften som intressebevakare.

Pris

Förordnande av en intressebevakare kostar 113 €/beslut, eftersom ärendet anhängiggjorts år 2020.

Förordnande av en intressebevakare kostar 123 €/beslut, eftersom ärendet anhängiggjorts år 2021 eller 2022.

 Ingen avgift tas ut om den sökandes nettoinkomster i pengar inklusive sociala förmåner understiger 8 147 € om året.

Handläggningstid

Den uppskattade handläggningstiden är 6 månader.

Ärenden behandlas i regel i den ordning de kommer in. I enskilda fall kan behandlingstiden vara kortare eller längre beroende på mängden ärenden som behandlas och deras svårighetsgrad. Handläggningstiden förlängs om vi får vänta på att den sökande eller andra aktörer lämnar in utredningar i ärendet (exempelvis läkarutlåtande).

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post