Anmälan om att en person är i behov av intressebevakning

Du kan göra en anmälan om en annan persons behov av intressebevakning om han eller hon inte klarar av att hantera sina ärenden på grund av sjukdom, försämrat hälsotillstånd eller annat motsvarande skäl och ärendena inte annars kan skötas på vederbörligt sätt. Du kan göra en anmälan trots sekretessbestämmelserna. Fyll i anmälan om att en person är i behov av intressebevakning

När anmälan har kommit in utreder förmyndarskapsmyndigheten behovet av intressebevakning hos den person som är föremål för anmälan. Om personen är oförmögen att sköta sina ärenden och de inte sköts på vederbörligt sätt på annat sätt har personen behov av intressebevakning. Då gör förmyndarskapsmyndigheten en ansökan till domstolen om förordnande av intressebevakare.

Vilka uppgifter kan man förordna till en intressebevakare?

Man kan förordna att intressebevakaren ska sköta en annan persons (huvudmannens) egendom och ekonomiska ärenden. Intressebevakaren kan också förordnas att ta hand om ett enskilt ärende, till exempel att sälja en fastighet eller ett arvskifte. En intressebevakare kan förordnas att sköta ekonomiska ärenden under en begränsad period (exempelvis i två år) eller så kan förordnandet gälla tills vidare. Intressebevakarens uppdrag kan upphöra om behovet av intressebevakare upphör. I vissa fall är det möjligt att förordna intressebevakaren att företräda sin huvudman även i ett ärende som gäller denna person, såsom att besluta om vårdplats, om personen själv inte längre kan förstå sådant.

Om enbart förordnandet av intressebevakare inte räcker för att trygga skötseln av den persons ärenden som är föremål för anmälan kan hans eller hennes handlingsbehörighet begränsas efter beslut av domstol. Handlingsbehörigheten kan begränsas exempelvis genom att personen (huvudmannen) endast kan ta ett lån tillsammans med intressebevakaren.

Vem kan förordnas som intressebevakare?

En privatperson kan förordnas till uppdraget som intressebevakare (exempelvis en släkting eller en annan närstående person), om han eller hon ger sitt medgivande till och är lämplig för uppdraget. Även en allmän intressebevakare kan förordnas till uppdraget som intressebevakare, som har som sitt huvudsakliga arbete att sköta flera personers ekonomiska ärenden.

Intressebevakare som sköter ekonomiska ärenden är redovisningsskyldiga för sin verksamhet till förmyndarskapsmyndigheten. Intressebevakaren har rätt att få ett skäligt arvode för de uppgifter som han eller hon sköter och ersättning för nödvändiga utgifter. Intressebevakaren får inte berätta om sin huvudmans angelägenheter för andra utan huvudmannens tillstånd.

Pris

Tjänsten är avgiftsfri för den som gör anmälan.

Tjänsten är i huvudsak avgiftsbelagd när det gäller anmälan.

 

Ärendet har anhängiggjorts år 2020:

Ärendet har anhängiggjorts år 2021 eller 2022:
Förmyndarskapsmyndighetens ansökan till tingsrätten om förordnande av intressebevakare 152 €/ansökan 172 €/ansökan
Förmyndarskapsmyndighetens ansökan till tingsrätten om förordnande av intressebevakare , om hanteringen kräver myndigheternas närvaro på ett sammanträde i tingsrätten 324 €/ansökan 344 €/ansökan

 

Ingen avgift tas ut om nettoinkomsterna för den person som är föremål för anmälan, inklusive sociala förmåner som betalats ut i pengar, understiger 8 147 euro per år.

Handläggningstid

Den uppskattade handläggningstiden är 6 månader. Ärenden behandlas i regel i den ordning de kommer in. I enskilda fall kan behandlingstiden vara kortare eller längre beroende på mängden ärenden som behandlas och deras svårighetsgrad. Handläggningstiden påverkas på ett avgörande sätt av läkarutlåtandet.

Kontaktuppgifter till förmyndarverksamheten

Postadress

Returnera den ifyllda egendomsförteckningen och dess bilagor till adressen Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, PB 1004, 00531 Helsingfors. Skicka in kopior av bifogade dokumenten, inte originaldokumenten. Använd till exempel inte häftklamrar, gem eller plastfickor eftersom dokumenten skannas

Returnera års- och slutredovisningarna jämte bilagor till det serviceställe vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata som ligger närmast din huvudmans hemort.

Adresser till serviceställena för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Telefonnummer

Telefonservice vardagar klockan 9–12

Servicenummer 0295 536 305

E-post

Använd vår krypterade e-post, så hemlighålls dina uppgifter. Välj [email protected] som mottagare för det krypterade e-postmeddelandet. Skicka bilagorna i pdf-format. 

Skicka e-postmeddelandet som krypterad e-post