Alaikäisen omaisuuden hoitaminen

Edunvalvojan on hoidettava alaikäisen omaisuutta huolellisesti ja suunnitelmallisesti. Alaikäisen omaisuutta voidaan käyttää vain hänen omaksi hyödykseen ja hänen henkilökohtaisiin tarpeisiinsa huomioiden kuitenkin vanhempien elatusvastuu. 

Alaikäisen lapsen huoltajat toimivat alaikäisen edunvalvojina ja vastaavat yhdessä alaikäisen omaisuuden hoidosta. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että molemmat edunvalvojat allekirjoittavat esimerkiksi hakemukset, ilmoitukset ja tililomakkeet. Tarvittaessa edunvalvoja voi antaa valtakirjan asian hoitamista varten.

Edunvalvojan vastuut ja tehtävät

Alaikäisen omaisuus kuuluu hänelle itselleen. Tällaista omaisuutta ovat esimerkiksi alaikäiselle annetut lahjat ja hänen nimiinsä säästetyt varat, hänen osuutensa jakamattoman kuolinpesän varoista, hänelle maksettu vakuutuskorvaus, eläketulot, vahingonkorvaus ja sijoitusomaisuus. Alaikäiselle kuuluvat edellä mainitusta omaisuudesta saadut tuotot, esim. korko-, osinko- ja vuokratulot.

Säästöön jäävä omaisuus on sijoitettava turvallisesti. Alaikäisen varoja ei saa sekoittaa toisten varoihin. Edunvalvoja ei saa lahjoittaa alaikäisen omaisuutta.

Edunvalvoja on aina velvollinen säilyttämään alaikäisen omaisuuden hoitoon liittyvät tiliotteet, tositteet ja muut asiakirjat. Asiakirjojen säilyttäminen on tarpeellista, jotta edunvalvoja voi aikanaan selvittää täysi-ikäiselle lapselle, miten hän on hoitanut tämän omaisuutta alaikäisyyden aikana. Holhousviranomainen voi myös pyytää edunvalvojaa esittämään asiakirjat.

Edunvalvojan esteellisyys

Edunvalvoja ei voi toimia alaikäisen puolesta, jos edunvalvoja tai joku hänelle läheinen on asiassa vastapuolena. Tällöin edunvalvojan on haettava holhousviranomaiselta tai käräjäoikeudelta edunvalvojan sijaisen määräämistä. Edunvalvojan sijainen edustaa alaikäistä vain hänelle määrätyssä tehtävässä.  

Edunvalvoja tai edunvalvojan sijainen saa lupa-asian vireille tekemällä kirjallisen hakemuksen ja toimittamalla sen liitteineen holhousviranomaiselle.

Lupahakemuslomake

Edunvalvoja saa edunvalvojan sijaisasian vireille tekemällä kirjallisen hakemuksen ja toimittamalla sen liitteineen holhousviranomaiselle.

Hakemuslomake edunvalvojan sijaisen määräämiseksi

Edunvalvojan sijaisen suostumus

Keskeiset käsitteet

Alaikäinen

Alle 18-vuotias on alaikäinen. Hänellä ei ole oikeutta itse määrätä omaisuudestaan, tehdä tärkeitä sopimuksia tai muita merkittäviä toimenpiteitä. Alaikäinen voi kuitenkin tehdä olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä toimenpiteitä. Alaikäinen, joka on täyttänyt 15 vuotta, voi itse määrätä siitä omaisuudesta, jonka hän on omalla työllään ansainnut.

Alaikäisen edunvalvoja

Alaikäisen edunvalvojia ovat yleensä hänen huoltajana toimivat vanhempansa. Jos alaikäisellä on kaksi huoltajaa, molemmat ovat edunvalvojia riippumatta siitä, kumman vanhemman luona alaikäinen asuu. Heidän pitää yhdessä huolehtia edunvalvojan tehtävistä.  Joskus alaikäisen edunvalvojaksi voidaan määrätä myös muu kuin huoltaja. Samat velvollisuudet koskevat kaikkia alaikäisten edunvalvojia.

Holhousviranomainen

Digi- ja väestötietovirasto toimii holhousviranomaisena.

Linkit asiaan liittyviin lakeihin

Laki holhoustoimesta 

Laki lapsen elatuksesta 

Usein kysyttyä

Suomen väkiluku 5 542 033