Holhousviranomaisen valvonnan keinot

Edunvalvojan ja edunvalvontavaltuutetun toimintaa ohjataan tehtävän alkaessa ohjeistuksella. Sekä edunvalvojan että valtuutetun on annettava tehtävänsä alkaessa omaisuusluettelo hoidettavanaan olevasta päämiehen tai valtuuttajan omaisuudesta. Omaisuusluettelo toimii valvonnan lähtökohtana.

Jos edunvalvojan tehtävä käsittää taloudellisten asioiden hoitamista, hänen on annettava vuosittain tili holhousviranomaiselle sekä tehtävänsä päätyttyä päätöstili. Lisäksi edunvalvoja tarvitsee holhousviranomaisen luvan päämiehen kannalta merkittäviin toimenpiteisiin.

Edunvalvontavaltuutettujen valvonnan laajuus riippuu edunvalvontavaltakirjan määräyksistä. Jos valtakirjassa ei ole määräyksiä tilivelvollisuudesta, valtuutetun ei tarvitse antaa säännöllisesti tilejä holhousviranomaiselle. Holhousviranomainen voi kuitenkin pyytää valtuutettua antamaan tilin tehtävänsä hoitamisesta, jos siihen on syytä. 

Myös oikeusministeriö on omalta osaltaan ohjeistanut yleisiä edunvalvojia hyvistä toimintatavoista Edunvalvonnan käsikirjassa

Jos havaitset epäkohtia edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun toiminnassa, voit ilmoittaa tästä kirjallisesti Digi- ja väestötietovirastoon.

Valvonnan keinot

Kantelu edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun toiminnasta

Kuka tahansa, joka havaitsee epäkohtia edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun toiminnassa, voi pyytää holhousviranomaista selvittämään edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun toimintaa. Tällainen selvityspyyntö on syytä tehdä kirjallisesti. Asia voidaan ottaa käsiteltäväksi suullisenkin pyynnön perusteella, jos holhousviranomainen suostuu siihen.

Mitä kantelusta voi seurata?

Kantelun seuraukset riippuvat siitä, mitä asian selvittelyssä tulee ilmi. Holhousviranomainen voi todeta, että asia ei aiheuta toimenpiteitä tai  

 • antaa ohjeistusta
 • kiinnittää edunvalvojan tai valtuutetun huomiota hyvään edunvalvontatapaan tai johonkin asiaan vastaisen varalta
 • antaa huomautuksen edunvalvojalle tai valtuutetulle, jos tämä on menetellyt lainvastaisesti tai laiminlyönyt velvollisuutensa
 • ryhtyä toimenpiteisiin edunvalvojan vapauttamiseksi tehtävästään (edunvalvojan vaihtaminen), edunvalvojan määräämiseksi valtuuttajalle, edunvalvojan sijaisen määräämiseksi tarvittaviin toimenpiteisiin ym.

Kantelun käsittelyä koskevia rajoituksia

Jos olet tyytymätön yli kaksi vuotta sitten tapahtuneeseen menettelyyn, kantelua ei oteta käsiteltäväksi, ellei siihen ole erityisiä syitä. 

Jos haluat hakea saamaasi päätökseen muutosta ja olet saanut päätöksen mukana muutoksenhakuohjeet, toimi ohjeiden mukaisesti. Kantelua ei tutkita, jos siinä tarkoitettuun asiaan on mahdollista hakea muutosta muutoksenhakuviranomaiselta. 

Muistilista

 • Jos olet tyytymätön saamiesi käyttövarojen määrään, sinun kannattaa keskustella ensin edunvalvojasi kanssa. Hän voi selvittää sinulle, onko taloudellinen tilanteesi sellainen, että käyttövarojen määrää voitaisiin nostaa.

 • Jos olet tyytymätön edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun toimintaan, sinun kannattaa ensin keskustella ongelmasta edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun kanssa.

 • Jos edunvalvojana on yleinen edunvalvoja, voit myös ottaa yhteyttä johtavaan yleiseen edunvalvojaan, joka saattaa työnantajan edustajana tarvittaessa selvittää asiaasi.

Kantelu

Toimi näin

Kirjoita kantelu vapaamuotoisena kirjeenä. Mainitse kirjeessä nämä asiat:

 • Oma nimesi
 • Yhteystiedot, joista sinut tavoittaa virka-aikana (puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
 • Edunvalvojan tai edunvalvontavaltuutetun nimi ja yhteystiedot
 • Päämiehen tai valtuuttajan nimi
 • Kerro havaitsemistasi epäkohdista. Kuvaile edunvalvojan, edunvalvontatoimiston tai edunvalvontavaltuutetun menettelyä, joka mielestäsi on virheellinen tai epäasianmukainen
 • Kerro tapahtuman ajankohta
 • Jos tapahtumasta on kulunut yli kaksi vuotta, selvitä erikseen, miksi asia pitäisi ottaa käsittelyyn näin pitkän ajan kuluttua. 

Toimita kirje Digi- ja väestötietovirastoon sähköpostina. Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta henkilötiedot ja muut luottamukselliset tiedot kulkevat salatusti. Valitse turvapostin vastaanottajaksi [email protected]

Voit myös toimittaa kirjeen postin kautta osoitteeseen Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo

Käsittelyaika 

Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi alittua tai ylittyä käsiteltävien asioiden määrästä ja vaativuudesta riippuen.

Hinta

Kantelun käsittely on maksutonta.

Tilintarkastus ja lupapäätökset ovat yleensä maksullisia. Hinta voi vaihdella päämiehen varallisuuden määrän perusteella. 

Linkit asiaan liittyviin lakeihin 

Laki holhoustoimesta 

Laki edunvalvontavaltuutuksesta 

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo. 

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet