Valikko

Väestörekisterikeskuksen tietotilinpäätös 2016
Työtä digitalisaation ja sähköisten asiointipalvelujen kehittämiseksi

21.6.2017 14.28
Tiedote

Väestörekisterikeskuksen tietotilinpäätös on julkaistu. Tilinpäätös arvioi tietosuojan, tietoturvan ja yksityisyyden suojan toteutumisen tasoa Väestörekisterikeskuksen ydintoiminnoissa ja organisaation tietojen käsittelyprosessien ja tiedonhallinnan tilaa vuonna 2016.

Tietotilinpäätös toteaa, että väestötietojärjestelmän, varmennetietojärjestelmän, Suomi.fi-palveluiden ja kansalaisaloitteiden henkilötietojen käsittely, käsittelyn seuranta ja valvonta ovat tapahtuneet vuonna 2016 lainsäädännön, määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Lupa- ja sopimusprosessit digitalisoitiin

Vuoden 2016 aikana digitalisoitiin suurin osa Väestörekisterikeskuksen lupa- ja sopimusprosesseista ja käynnistettiin verkkoasioinnin, asiakkuudenhallinnan ja asianhallinnan testaus. Järjestelmän ensimmäinen versio otettiin käyttöön helmikuussa 2017.

Tämän jälkeen vuonna 2017 järjestelmään toteutetaan Suomi.fi-palveluiden käyttöönottoprosessit yhdessä Suomi.fi-palveluhallinnan kanssa. Järjestelmän käyttöönotto parantaa asiakastiedon sekä lupa-, sopimus- ja asiakirjatietojen laatua ja hallintaa. Käyttöönoton yhteydessä Väestörekisterikeskus siirtyi myös sähköiseen arkistointiin ja asiointi- ja päätöksenprosesseissa otettiin käyttöön varmennekortilla tehtävä sähköinen allekirjoitus.

Uudistuksia varmennepalvelujen prosesseihin

Varmennepalvelujen käyttöympäristöä ja siihen liittyviä prosesseja uudistettiin vastaamaan tietoturvatasovaatimuksia.  Lisäksi terveydenhuollon ammattihenkilöstön varmenteiden hakuprosessia kehitettiin siten, että terveydenhuollon ammattihenkilöt voivat hakea avoimen Internet-palvelun kautta voimassaolevalla terveydenhuollon ammattikortilla uutta korttia.

Palvelinvarmenneprosessin kehittäminen jatkuu myös vuonna 2017. Tavoitteena on virtaviivaistaa prosessia ja kehittää siihen liittyviä tukipalveluja ottamalla käyttöön mm. tiketöintijärjestelmä ja ratkaisutietokanta.

Työtä väestötietopalvelujen uudistamiseksi

Vuonna 2016 Väestörekisterikeskuksessa tehtiin väestötietojärjestelmän ylläpidon kehittämiseksi tietovarastoratkaisun ja tietosisällön analysointityökalun hankintaa koskeva esiselvitysprojekti.

Lisäksi aloitettiin VTJkysely-palveluiden uudistamisen suunnittelu. Sen kehitystoimet suunnitellaan osana juuri alkanutta väestötietojärjestelmän uudistushanketta (HETI-hanke).

Suomi.fi-palvelujen kehitystyö jatkui

Suomi.fi-palveluväylän kehittämisessä keskityttiin vuoden 2016 aikana asiakaskäyttöönottoihin ja

tuotteistukseen. Teknisessä jatkokehittämisessä pääosassa olivat tietoturvaan ja suorituskykyyn liittyvät parannukset ja tämä työ jatkuu edelleen.

Suomi.fin palvelunäkymissä toteutettiin yrityksen ja viranomaisen näkymiä. Palvelunäkymiin julkaistiin ensimmäiset aihealueille kohdennetut opastavat sisällöt eli ns. palveluoppaat.

Julkishallinnon palveluiden kuvailutiedot sisältävä Suomi.fi-palvelutietovaranto otettiin käyttöön ja Suomi.fi-viestit -palvelua valmisteltiin vuonna 2016. Viestit-palvelu julkaistaan vuonna 2017.

Suomi.fi-tunnistusta kehitettiin tuotantovalmiiksi vuoden 2015 aikana ja palveluun kytkettiin kaikki markkinoilla olevat vahvan tunnistamisen välineet. Palvelun tietoturvallisuutta, suorituskykyä ja skaalautuvuutta työstettiin edelleen vuonna 2016.

Suomi.fi-valtuudet -palvelussa luotiin vuonna henkilön ja yrityksen puolesta-asioinnin mahdollistava toiminnollisuus sekä hallintaliittymä, jonka avulla palvelua hyödyntävät organisaatiot voivat hallita palvelukohtaisia puolesta-asioinnin tarkastussääntöjä. Palvelun keskeisimmät kehittämiskohteet ovat jatkossa vuonna 2017 puolella julkaistava valtuusrekisteri, johon voidaan tallentaa yksityishenkilöiden tahdonilmaisuja sekä valtuutuksia henkilöiden ja yritysten puolesta-asiointiin.

Tietotilinpäätöksessä kuvattujen kehittämistehtävien tilanne tarkistetaan johtoryhmässä loppuvuodesta 2017.

Tutustu tietotilinpäätökseen

Lisätietoja
Väestörekisterikeskus, Johtava asiantuntija Noora Kallio, p. 0295 535 079, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi

Tietotilinpäätöksen tavoitteena on antaa arvio tietosuojan, tietoturvan ja yksityisyyden suojan toteutumisen tasosta Väestörekisterikeskuksen ydintoiminnoissa ja organisaation tietojen käsittelyprosessien ja tiedonhallinnan tilasta vuonna 2016. Tarkastelun kohteena on myös henkilötietolain mukaisen hyvän tietojenkäsittelytavan ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisen hyvän tiedonhallintotavan toteutuminen tietojen käsittelyssä.